سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۷۴۶۹۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات نظافت و فضای سبز و نظافت ساختمانها و محوطه ستادی شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۲۸
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه مركزی شركت آب و فاضلاب استان تهران به نشانی : تهران ،خيابان دكتر فاطمی ،خيابان حجاب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۲۷ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- بسمه تعالي آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی ۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب استان تهران ۲- موضوع مناقصه : انجام خدمات نظافت و فضای سبز و نظافت ساختمانها و محوطه ستادی شرکت ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه درصورت داشتن تائيد صلاحيت ازوزارت كارواموراجتماعی در امور خدمات عمومی می توانند حداكثر تا ساعت ۱۴روزدوشنبه مورخ ۱۳/۷/۹۴مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ (دويست هزار ) ريال به حساب جاری شماره ۲۶/۷۳۹۱۵۰۷۱ نزد بانک ملت شعبه سازمان آب واريز و فيش مذکور را به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی : تهران ،خيابان دكتر فاطمی ،خيابان حجاب تسليم و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. ۴- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شركت ۵- مبلغ سپرده شركت در مناقصه : به ميزان۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵۰ر۱ ريال و به يكی از انواع ذيل می باشد : - ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب جاری شمـاره ۴۰ر۷۳۹۱۵۰۷۳نزد بانك ملت شعبـه سازمان آّب وياچك بانكی تضمينی به نام شركت آب و فاضلاب استان تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۶- مهلت ومحل تحويل پيشنهادها : تا ساعت۱۴روزدوشنبه مورخ ۲۷/۷/۹۴به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی مذكور. ۷- زمان ومحل گشايش پيشنهادها : ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۷/۹۴ در دفتر قراردادها و امور بازرگانی اين شرکت. ۸- هزينه درج آگهی دريك نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد . ۹- سايراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است. نشانی های سايت اينترنتيhttp://iets.mporg.ir) و (http:tender.nww.co.ir)و(ir.tpww.co www.//:http شركت آب و فاضلاب استان تهران (سهامی خاص)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن