مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک برای امورات آبفای اردبیل-پارس آب و فاضلاب استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۳۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک برای امورات آبفای اردبیل-پارس آباد-گرمی و بیله سوار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۲۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa-ardabil.co.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۲۹ ---- بسمه تعالي آگهی فراخوان مناقصه شماره (۱۶/۹۴) (يک مرحله ای) (نوبت اول و دوم) خريد گاز کلر و کلروفريک برای امورات آبفای اردبيل-پارس آباد-گرمی و بيله سوار شرکت آب وفاضلاب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آئين نامه های اجرايی معاملات داخلی شرکت، خريد گاز کلر وکلروفريک برای امورات آبفای اردبيل-پارس آباد-گرمی و بيله سوار را از طريق فراخوان مناقصه به واجدين شرايط واگذار نمايد¬. ۱ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل،اردبيل،ميدان بسيج جنب هتل دريا تلفن: ۳۳۷۱۷۱۰۱-۰۴۵ ۲ـ نام و نشانی دستگاه نظارت : مهندسين مشاور فلات پژواک ۳ـ موضوع مناقصه و برآورد ريالي: خريد گاز کلر وکلروفريک برای امورات آبفای اردبيل-پارس آباد-گرمی و بيله سوار ۴-اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلی شرکت می باشد. ۵ـ محل انجام کار : شهرهای اردبيل - پارس آباد-گرمی و بيله سوار ۶ـ مدت انجام کار : ۱۸۰ روز ۷ـ تاريخ مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط ميتوانند در ساعت های اداری از تاريخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به دريافت اسناد مناقصه از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمايند. ۸ـ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ريال با اعتبار ۳ ماه بصورت ضمانت نامه بانکی يا وجه واريز به حساب شماره ۴۷۲۹۱۵۶۴۲۴ بانک ملت شعبه ميدان بسيج اردبيل می باشد. ( مدت اعتبار پيشنهاد ها ۳ ماه می باشد ) ۹ـ تاريخ مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه : مناقصه¬گران پس از دريافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری ۲۸/۰۷/۹۴ اسناد مربوطه را تکميل ودر پاکت لاک و مهر شده به دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل تحويل ورسيد دريافت دارند. پيشنهادهای واصله در ساعت)۸:۳۰ (مورخ ۲۹/۰۷/۹۴ در کميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد. ضمناً هزينه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. ۱۰ـ جهت بازبينی آگهی به آدرس : (Http://iets.mporg.ir ( و (http://tender.bazresi.ir ) و (co.ir.www.abfa-ardabil) و(http://tender.nww.co.ir) مراجعه فرمايند.         شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن