مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهرک نیایش آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۵۹۴۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهرک نیایش و نقاط پراکنده شهر بوشهر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۸-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۸-۰۴
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۱-۰۴ ---- « آگهی فراخوان مناقصه شماره ۱۹/۹۴ »     ( ارزيابی كيفی – مناقصه عمومی يك مرحله ای )    شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد عمليات اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب قسمتی از شهرك نيايش و برخی از نقاط پراكنده شهر بوشهر را كه بر اساس فهرست بهاء پايه سال ۹۴ به مبلغ تقريبی ۵۱۵/۰۱۸/۴۳۹/۱۵ ريال برآورد گرديده است مطابق توضيحات ذيل، نسبت به انتخاب پيمانكار واجد صلاحيت اقدام نمايد ، لذا از كليه پيمانكارانی كه دارای سابقه كاری مرتبط و گواهی احراز صلاحيت پيمانكاری معتبر در پايه ۵ رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزی هستند دعوت به عمل می آيد كه حداكثر تا تاريخ ۱۸/۷/۹۴ با در دست داشتن معرفی نامه و فيش واريزی برای خريد اسناد ارزيابی توان اجرای كار پيمانكاران و اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری مراجعه نمايند. توضيحات : ۱-    دستگاه نظارت : مهندسين مشاور ايراناب ۲-    مدت اجرا : ۷ ماه ۳-    قيمت خريد اسناد ۰۰۰/۸۰۰ ريال می باشد .كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) واريز و فيش واريزی آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد . ۴-    محل تامين اعتبار : طرحهای عمراني ۵-    آخرين مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ ۳/۸/۹۴ می باشد . ۶-    پاكتها در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۴/۸/۹۴ گشوده خواهد شد . ۷-    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۵۳ ريال می باشد كه بايستی به صورت ضمانتنامه بانكی به نفع كارفرما و در پاكت « الف » به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود . ۸-    پيمانكار می بايست كليه مشخصات مربوط به پروژه را بر روی پاكت درج نمايد . ۹-    هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد . ۱۰-    كليه اسناد و مدارك خواسته شده و ارائه شده از سوی پيمانكار و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد . ۱۱-    مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه ای تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد . ۱۲-    به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۳-    رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت « الف » ، اسناد دريافتی از كارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهی تغييرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرين سال مالی ، گواهی صلاحيت انجام كار از لحاظ ايمنی يا گواهی مبنی بر ثبت نام پيشنهاد دهنده جهت اخذ گواهی مذكور از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی ، گواهی موديان مالياتی و تصوير شناسنامه و كارت ملی صاحبان امضای مجاز و تصوير شناسنامه پدر افراد مزبور در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج »‌ الزامی است . ۱۴-    ساير اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن