مناقصه خرید تهیه بارگیری حمل و...آنالیزورهای BOdY BoX وپایه وحفاظ آب و فاضلاب منطقه 3 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۱۴۳۰۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تهیه بارگیری حمل و...آنالیزورهای BOdY BoX وپایه وحفاظ وملحقات ....-آبفای منطقه ۳شهرتهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۸-۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۸-۱۲
آدرس خرید اسناد : تهران-جلال ال احمد- اول ارش مهر- شرکت آبفای منطقه ۳ شهرتهران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۱-۱۱ ---- بسمه تعالي موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای) شماره ١٥/٩٤ ۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب منطقه۳ شهر تهران ۲- موضوع مناقصه :خريد (شامل : تهيه ، بارگيری ،حمل ، تخليه و تحويل ، نصب و راه اندازی وآموزش) آناليزورهای ( کلر ، PH و دما ، کدورت سنج ، سنجش هدايت الکتريکی)، BODY BOX و پايه و حفاظ وملحقات داخل آن از قبيل مبدل ها اتصالات و پريزها و شيرها و کابل ها ،دوربين حفاظتی ، برق اضطراری و سل خورشيدی وبسترهای ارتباطی. ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه می توانند حداكثر تا ساعت ۱۴ روز يکشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۴ با معرفی نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشانی : تهران ، خيابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ ۰۰۰ ر۴۰۰ (چهارصد هزار ) ريال به حساب شماره ۵-۴۲۲۲۷۱۸-۲-۱۴۶ نزد بانك اقتصاد نوين شعبه كوی نصر به نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. ۴ - مبلغ بر آورد و مدت اجرای كار : ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ (پنج ميليارد) ريال و بمدت شش(۶) ماه شمسي ۵- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شركت ۶- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : به ميزان ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۱۹(دويست و نوزده ميليون وپانصد هزار) ريال و به يكی از انواع ذيل می باشد : - چك بانكی تضمينی ، ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب شماره ۵-۴۲۲۲۷۱۸-۲-۱۴۶ نزد بانك اقتصاد نوين شعبه کوی نصربنام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۷- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۴به دبيرخانه اين شركت به نشانی مذكور. ۸- زمان ومحل گشايش مرحله اول پيشنهادها (پاکات الف وب): ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۲/۸/۹۴ در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای اين شرکت بازو قرائت خواهند شد. ۹- زمان ومحل گشايش مرحله دوم پيشنهادها (پاکات ج): ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۲۶/۸/۹۴ در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای اين شرکت بازو قرائت خواهند شد. ۱۰- هزينه درج آگهی در يك نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد . ۱۱- سايراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانيهای سايت اينترنتي:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir)و (http://tender.bazresi.ir) شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران (سهامی خاص)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن