مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۰۸۴۸۱۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کلینیک ویژه یازهرا دزفول و مناقصه احداث کلینیک ویژه شوش و مناقصه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۱۸
آدرس خرید اسناد : آدرس : دزفول ، بلوار ۱۵ خرداد ، خيابان پست ، ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول تلفن تماس : ۴۲۴۲۸۷۱۷-۰۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۲۴۲۸۷۱۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۹-۳۰ ---- دانشگاه علوم پزشكی دزفول درنظر دارد احداث کلينيک ويژه يازهرا دزفول و احداث کلينيک ويژه شوش و تکميل ساختمان منازل چهار واحدی يازهرا دزفول را از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای بصورت تفکيک شده واگذار نمايد. لذا ازشرکتها ی ساختمانی که مجاز به شرکت درمناقصه فوق ميباشند دعوت به عمل می آورد پس از دانلود اسناد از سايت مديريت امور پشتيبانی به آدرس http://ms.dums.ac.ir و تکميل ، پيشنهاد خود را در پاکت در بسته تا تاريخ دوشنبه ۱۶/۹/۹۴ تا آخر وقت اداری به اداره حراست اين دانشگاه ارسال نمايند. مبلغ تضمين شرکت در مناقصه احداث کلينيک ويژه يازهرا دزفول ۰۰۰/۴۵۶/۱۲۶ ريال بوده که ميبايستی به حساب شماره ۶۴۶۱۳۹۴۰ بانک رفاه شعبه مركزی دزفول بنام مرکز بهداشت دزفول و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه احداثکلينيک ويژه شوش ۰۰۰/۴۵۶/۱۲۶ ريال بوده که ميبايستی به حساب شماره ۶۳۸۶۵۶۹۵ بانک رفاه شعبه مركزی دزفول بنام شبکه بهداشت شوش و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه تکميل ساختمان منازل چهار واحدی يازهرا دزفول ۰۰۰/۵۳۰/۱۷ريال بوده که ميبايستی به حساب شماره ۶۴۶۱۳۹۴۰ بانک رفاه شعبه مركزی دزفول بنام مرکز بهداشت دزفول بصورت ضمانتنامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حساب مذکور به همراه قيمت پيشنهادی و ساير اسناد مربوطه ارائه گردد لازم به ذکر است که ضمانت نامه بانکی بايستی در وجه دانشگاه علوم پزشکی دزفول صادر گردد. پيشنهادهای واصله احداث کلينيک ويژه يازهرا دزفول در ساعت ۱۰ صبح مورخ سه شنبه ۱۷/۹/۹۴ و مناقصه تکميل ساختمان منازل چهار واحدی يازهرا دزفول در ساعت ۱۲ صبح مورخ سه شنبه ۱۷/۹/۹۴ و پيشنهاد های واصله مناقصه احداث کلينيک ويژه شوش در ساعت ۱۰ صبح مورخ چهارشنبه ۱۸/۹/۹۴ در كمسيون مناقصه باز گشايی خواهد شد ضمناً جلسه توجيهی تمام مناقصات در تاريخ ۱۶/۹/۹۴ ساعت ۱۱صبح در دفتر فنی دانشگاه به آدرس ذيل تشکيل می شود . آدرس : دزفول ، بلوار ۱۵ خرداد ، خيابان پست ، ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول تلفن تماس : ۴۲۴۲۸۷۱۷-۰۶۱
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن