سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان تهران

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۷۵۷۷۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات احیاء و بازسازی و افزایش تولید آب تعداد ۲۳ حلقه چاه امور آبرسانی غرب شامل تجهیز کارگاه،
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۹-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۹-۳۰
آدرس خرید اسناد : نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب و فاضلاب تهران، تصفيه خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۹ ---- ۱ - نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران. ۲- موضوع مناقصه: انجام عمليات احياء و بازسازی و افزايش توليد آب تعداد ۲۳ حلقه چاه امور آبرسانی غرب شامل تجهيز کارگاه، انجام آزمايش پمپاژ مقدماتی، خروج الکتروپمپ از چاه، ويدئومتری، انجام فرآيند احيا، تخليه و شستشو، ويدئومتری مجدد، نصب الکترو پمپ و انجام آزمايش پمپاژ دوم و برچيدن کارگاه ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضي‌های شركت در مناقصه مي¬توانند برای دريافت اسناد مناقصه مبلغ ۵۰۰ر۱۶۳(يک‌صد و شصت و سه¬ هزار و پانصد)ريال به شماره حساب ۴۳۰۳۷۳۸۵۶۲ نزد بانک ملت شعبه سازمان صنايع ملی کد ۶۳۵۴۵ به نام شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران واريز و فيش مربوطه را با معرفي¬نامه معتبر حداكثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز يک¬شنبه تاريخ ۲۲/۰۹/۹۴ به دبيرخانه تاسيسات آب و فاضلاب منطقه غرب تهران به نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب و فاضلاب تهران، تصفيه خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب تسليم و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. ۴ – محل اعتبار : از محل اعتبارهای جاری شركت. ۵- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به مبلغ۰۰۰ر۵۰۰ر۴۸۶ (چهارصد و هشتاد و شش ميليون و پانصد هزار) ريال و به يكی از انواع ذيل مي¬باشد: - چك بانكی تضمينی، ضمانت¬نامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب جاری، شمـاره ۱-۱۹۴۶۵۳۳-۴-۱۳۹ نزد بانك سينا شعبـه فاطمی غربی به نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده¬ مخدوش يا سپرده¬ كم‌تر از مقدار مقرر، چك شخصی و نظير آن و هم¬چنين پيشنهادهايی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۶- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت¬۱۶:۰۰¬ روز يک شنبه تاريخ ۲۹/۰۹/۹۴ به دبيرخانه تاسيسات آب و فاضلاب منطقه غرب تهران به نشانی مذكور. ۷- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت ۱۰:۰۰روز دوشنبه تاريخ ۳۰/۰۹/۹۴ به نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب و فاضلاب تهران، تصفيه¬خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب. ۸- هزينه درج آگهی در يك نوبت به عهده برنده مناقصه مي¬باشد¬. ۹- ساير اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۰- نشاني¬های سايت اينترنتي: سايت شرکت مناقصه گزار : (http://tww.tpww.co.ir) سايت ملی مناقصات : (http://iets.mporg.ir) و سايت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشو ر: (http:www.nww.ir) شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران     "سهامی خاص"
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن