سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۷۵۷۵۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تضمینی عملیات کاهش آب بدون درآمد شهر بوشهر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۱۳
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای اين شركت واقع در بوشهر – خيابان رئيسعلی دلواری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۱-۱۳ ---- تجدید شده ---« تجديد آگهی فراخوان مناقصه شماره ۲۳/۹۴ »     ( ارزيابی كيفی – مناقصه عمومی دو مرحله ای ) تجديدآگهی فراخوان جهت ارزيابی كيفي به منظور تامين منابع مالی خريد تضمينی عمليات كاهش آب بدون درآمد شهرهای بوشهر و برازجان در قالب قراردادی B.O.T شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد تامين منابع مالی خريد تضمينی عمليات كاهش آب بدون درآمد شهرهای بوشهر و برازجان را به روش B.O.T و در قالب خريد تضمينی آب بر اساس بند « الف » ماده ( ۱۴۲ ) قانون پنجم توسعه از طريق رقابت عمومی و با رعايت قوانين ، مقررات و آيين نامه های اجرايی مربوطه و با شرايط ذيل ، به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد الف- شرح مختصری از پروژه : -    مدت انجام پروژه : ۲ سال -    دوره بهره برداری : ۵ سال -    خريدار : شركت آب و فاضلاب استان بوشهر -    محل انجام كار : شهر بوشهر و برازجان -    برآورد اوليه سرمايه گذاری : ۶۳۰ ميليارد ريال برای بوشهر و ۳۳۰ ميليارد ريال برای برازجان ب- شرايط سرمايه گذار : امكان تامين سرمايه مورد نياز و داشتن سابقه مديريتی ، اجرايی و بهره برداری پروژه های مشابه ۱ - سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند حداكثر تا تاريخ ۲۴/۹/۹۴ ، اسناد ارزيابی توان اجرای كار را از دفتر قراردادهای اين شركت واقع در بوشهر – خيابان رئيسعلی دلواری دريافت و حداكثر تا روز شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ اسناد مذكور را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت دارند . ۲ - اسناد مذكور در ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۹۴ در دفتر مدير عامل محترم بازگشايی می گردد . ۳ -هزينه آگهی بر عهده سرمايه گذار برنده مناقصه خواهد بود . ۴ -هزينه دريافت اسناد مبلغ ۵۰۰ هزار ريال می باشد كه بايستی به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) بنام شركت آب و فاضلاب استان بوشهر ، واريز شده و رسيد آن تحويل شود . ۵ - پاكتهای مربوط به اسناد شهرهای بوشهر و برازجان، بايستی به صورت جداگانه تهيه و تسليم گردد. ۶ - سرمايه گذار در خصوص شركت در يك يا هر دو پروژه مختار است. دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن