مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۸۵۸۸۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای ایرانشهر – دلگان (تجدید شده)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۰۶
آدرس خرید اسناد : • طريقه دريافت اسناد مناقصه: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکترونيک ۳-مراجعه به سايت شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان به آدرس ارائه درخواست و ثبت نام جهت دريافت اسناد مناقصه الزامی می باشد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.sbepdc.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۱-۰۶ ---- تجدید شده ---شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصات عمومی يک مرحله ای نسبت به واگذاری اجرا پروژه های برقرسانی به روستاهای فاقد برق استان سيستان و بلوچستان بصورت دستمزدی بشرح جدول ذيل اقدام نمايد. بدين منظور از شرکت های دارای گواهينامه صلاحيت نيرو با حداقل رتبه ۴ از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور دعوت بعمل می آيد , در صورت تمايل و داشتن ظرفيت آماده بکار در اين مناقصه شرکت نمائيد. موضوع مناقصات : واگذاری اجرا پروژه های برقرسانی به روستاهای فاقد برق استان سيستان و بلوچستان بصورت دستمزدی بشرح جدول ذيل : رديف    شماره مناقصه    شرح مناقصه    مبلغ ضمانتنامه    تاريخ بازگشايي ۱    ۲۷-۹۴    واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان – خاش – ميرجاوه    ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال    ساعت ۱۰ روز مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ ۲    ۳۱-۹۴    واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای ايرانشهر – دلگان    ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال    ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ تاريخ فروش اسناد : ازتاريخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ لغايت ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ به مدت ۵ روز كاری •    طريقه دريافت اسناد مناقصه: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکترونيک ۳-مراجعه به سايت شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان به آدرس www.sbepdc.ir ارائه درخواست و ثبت نام جهت دريافت اسناد مناقصه الزامی می باشد اطلاعات تماس مناقصه گزار : تلفن ۳۳۴۸۵۱۸۷-۰۵۴ و ۳۳۴۸۲۷۰۴ داخلی ۲۵۵ فکس ۸۹۷۷۴۸۳۵-۰۲۱ پيام کوتاه ۹۳۰۷۲۸۰۲۰۰ پست الکترونيک : sbepdc@gmail.com وب : www.sbepdc.ir مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا ساعت ۳ بعدازظهر روز شنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ محل تحويل پاكات مناقصه : ‌دبيرخانه شركت به نشانی زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷و۳۹شرکت توزيع نيروی برق سيستان وبلوچستان مدت قرارداد : سه ماه شمسي مبلغ خريد اسناد: مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال واريز بحساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها توانير نوع تضيمن شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی يا واريز مبلغ تضمين شرکت در مناقصه به حساب جاري۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير در آمدها شركت توزيع نيروی برق سيستان وبلوچستان به پيشنهاداتی كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصی و نظايرآن و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنا متقاضيان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به آدرسهای اينترنتيTender.tavanir.org.ir و www.sbedc.ir و www.IETS.MPORG.irمراجعه فرمايند. بديهی است اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .« ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ». در اين مناقصه تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ هئيت وزيران , موضوع آئين نامه راهکارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی , نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتيکه مشمول اين آيين نامه شود می بايست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمايند , در غيراينصورت از واگذاری قرارداد خوداری می گردد. ضمناً شرکتهايی می توانند در مناقصه شرکت کنند که گواهی تشخيص صلاحيت و رتبه بندی از مراجع ذيصلاح داشته باشند .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن