مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال آب و فاضلاب استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۸۵۸۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی خط انتقال از چاه جدید تا مخزن و احداث موتورخانه ۲۴ متر مربعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۰۷
آدرس خرید اسناد : اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۱-۰۶ ---- ((آب سالم برای جهانی سالم))    آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : عمليات اجرايی خط انتقال از چاه جديد تا مخزن و احداث موتورخانه ۲۴ متر مربعی و تجهيز چاه جديد دژگان- بندرلنگه ۴ : ناظر پروژه : مهندسين مشاور مهرآب سپاهان ۵: مبلغ برآورد اوليه: ۱۱۵/۱۰۲/۱۰۹/۴ ريال (بر اساس فهرست بها ابنيه ، تاسيسات مکانيکی، انتقال و توزيع آب روستايی سال ۹۴) ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی يا واريز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۵۴۳۳۰۰۹ بانك ملی ايران شعبه گلشهر بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۳۰۶/۸۲۷/۱۸ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۱۶/۹/۹۴ لغايت ۲۵/۹/۹۴ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۶/۱۰/۹۴ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشايی مالی پيشنهادات : ۷/۱۰/۹۴ ساعت ۱۱ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل پايه ۵ رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل يک پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن