سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۴۰۹۱۸۵۷۹۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستانهای زرند و کوهبنان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۹-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۰-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۰-۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://abfar.kr.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۲-۱۲ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- آگهی مناقصه عمومی شمــاره منـــــاقصه :۱۲۰۹۲/۹۴/ح ق شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان درنظردارد عمليات آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستانهای زرند و کوهبنان رابا مشخصات فنی موجود دراسناد مناقصه ازطريق مناقصه عمومی دومرحله ای به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد. جهت اخذ اسناد به آدرس سايت : http://abfar.kr.ir نشانی شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره ۲۱ - نوع وکيفيت: در اسناد مناقصه ذکر گرديده است . - تضمين شرکت درمناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ ۱۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ريال - مهلت دريافت اسناد:ازتاريخ اولين نشرآگهی تا تاريخ ۲۹/۹/۹۴ - مهلت تحويل اسناد: تاپايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ - زمان بازگشايی پاکات: ساعت ۹صبح روزسه شنبه مورخ۱۵/۱۰/۹۴ - مبلغ برآورد: ۵۶٬۷۳۲٬۹۷۰٬۲۷۸ ريال توضيحات : ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است تبعيت ازدستورالعمل ايمنی الزامی است اداره روابط عمومی و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن