مناقصه accessories for coiled tubing logging reel ref. camesa electrical national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی ۹۴۴۰۰۲۷-۳۸-۰۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۹۲۸۱۷۲۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه accessories for coiled tubing logging reel ref. camesa electrical cable type ۷ j۴۶rxz - hs high strength, ۷- conductor. ۱۵/۳۲ in . ۱۱.۷۹ mm , ۱۵۰۰۰ feet long
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷-۲۲۶۳۲۵۶ تلفن +۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷-۲۲۶۳۲۵۶ فکس
- ایمیل http://nisoc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن