مناقصه انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۹۳۸۱۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام تعمیرات و مراقبت از تاسیسات آب و فاضلاب و پاسخگویی به مشترکین و ثبت اطلاعات در ستاد، امورها و
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۱۰
آدرس خرید اسناد : ) از تاريخ ۱۸/۱۱/۹۴ لغايت ۲۴/۱۱/۹۴ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسيد واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانك ملی ، اسناد ارزيابی کيفی را از نشانی : اروميه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکميل عودت نمايند.و برای كسب اطلاعات بيشتر در اروميه با شماره۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۳ و ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۵۳ (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمايند. ۲) واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سيبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانك ملی و دريافت اسناد ارزيابی در بازه زمانی تعيين شده در بند يك از پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نياز به مکاتبات و يا اصلاحيه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غيره الزامی است مناقصه گر به هنگام دريافت اسناد از سايت اينترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نياز : ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدير عامل ۴- پست الکترونيکی ۵- شماره تلفن،فکس،همراه ۶- آدرس ،در سايت اقدام و فيش واريزی از بابت خريد اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پايان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فيش به مسئول مناقصه تحويل و يا به شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس نمايند. بديهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنين عدم تحويل فيش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئوليت ناشی از عدم دريافت اصلاحيه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنين فيش های واريزی خارج از بازه زمانی تعيين شده ، قابل قبول نبوده و در ليست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. لازمست پاکات ارزيابی کيفی بصورت مجزا از پاکت حاوی پاکات الف،ب و ج ارائه گردد.ضمناً مناقصه گران بايد فيش واريزی را روز تحويل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحويل دهند. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ، ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۰/۱۲/۹۴محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربی دفترقراردادها می باشد. در مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ رأس ساعت ۱۱ پاکات ارزيابی کيفی جهت ارزيابی به کميته فنی ارجاع داده خواهد شد و پاکات مناقصه بصورت سربسته محفوظ می باشد .پاکات مناقصه گرانی که امتياز ارزيابی کيفی را کسب نموده اند ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ توسط کمسيون مناقصه گشوده خواهد شد. تاريخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۸/۱۱/۹۴ تاريخ نشر آگهی نوبت دوم : ۲۰/۱۱/۹۴
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۷-۱۲ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن