مناقصه بهره برداری و امداد شهرستانهای قزوین آبیک البرز و گاز استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قزوین

شماره آگهی ۲۵-۹۴
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۹۳۸۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری و امداد شهرستانهای قزوین آبیک البرز و بوئین زهرا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۰۵
آدرس خرید اسناد : شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ---- شركت گاز استان قزوين آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی كيفي شماره مناقصه (۲۵-۹۴) ۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات. ۲- موضوع مناقصه: واگذاری فعاليتهای پشتيبانی و خدماتی شامل: گازبانی ، امداد ، سرويس نگهداری و بهره برداری شهرستانهای قزوين ، بوئين زهرا، آبيك و البرز به احجام مندرج در اسناد مناقصه . ۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: در سطح شهرستانهای قزوين ، بوئين زهرا، آبيك و البرز - به مدت ۳۶۵ روز تقويمی. ۴- مبنای برآورد : كارشناسی ۵- استاندارد اجرای كار: مطابق مشخصات فنی، پكيج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار و استانداردهای شركت ملی گاز ايران. ۶- نام و نشانی نماينده كارفرما: معاون امور بهره برداری شركت گاز استان قزوين واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار. ۷- شرايط مناقصه گران: الف - داشتن شخصيت حقوقی ب - داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاری معتبر با رتبه ۴ يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور. ج - توانايی ارائه انواع ضمانت نامه طبق ضوابط كارفرما. د- ارايه صورت های مالی حسابرسی شده بر اساس آيين نامه راهکارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی به شمار۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۸۸ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد و اطلاعيه های بعدی آن. ر - داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر. ۸- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: الف - تقاضای كتبی دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفی با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربری پايگاه مناقصات. تذكر: جهت اخذ كد كاربری، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به نشانی اينترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربری اقدام نمايند. ب - تصوير گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری معتبر. ۱۰- زمان و مهلت دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: از انتشار آگهی نوبت اول به مدت ۴ روز ( از تاريخ ۱۷/۱۱/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ ). ۱۱- محل دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق ۳۱۵ توجه: مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگی و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفی را از سايتهای اينترنتی http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده فوق به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفی از سايت های فوق الذكر، اعلام آمادگی خود را به صورت كتبی به شماره ۳۳۳۴۲۲۴۱ – ۰۲۸ به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين فاكس نمايند. ۱۲- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: حداكثر ۱۴ روز پس از آخرين مهلت دريافت كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفی ( از تاريخ ۲۱/۱۱/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ ). ۱۳- محل تحويل كاربرگ های استعلام ارزيابی كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق۶-۱۱) ۱۴- زمان و مكان بازگشايی كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: ساعت ۹:۰۰ - مورخ ۰۵/ ۱۲/۹۴ – سالن اجتماعات ساختمان مركزي بديهی است دعوتنامه كتبی جهت دريافت مابقی اسناد مناقصه، به مناقصه گرانی ¬كه در ارزيابی كيفی امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد. ۱۵- محل تامين اعتبار: منابع داخلی
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن