مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی وخدماتی قرائت کنتور و گاز استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قزوین

شماره آگهی ۲۳-۹۴
کد آریاتندر : ۹۴۱۱۱۹۳۷۸۴
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی وخدماتی قرائت کنتور و توزیع صورتحساب – اشتراک پذیری و خدمات مشترکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۰۹
آدرس خرید اسناد : شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۸ ---- شركت گاز استان قزوين آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای شماره مناقصه (۲۳-۹۴) ۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات. ۲- موضوع مناقصه: واگذاری فعاليتهای پشتيبانی وخدماتی قرائت كنتور و توزيع صورتحساب – اشتراك پذيری و خدمات مشتركين گاز در سطح شهرستانهای قزوين- البرز- آبيك و بويين زهرا ۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: شهرستانهای قزوين- البرز- آبيك و بويين زهرا - به مدت ۳۶۵ روز تقويمی. ۴- مبنای برآورد : کارشناسي ۵- استاندارد اجرای كار: مطابق مشخصات فنی، پكيج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار و استانداردهای شركت ملی گاز ايران. ۶- نام و نشانی نماينده كارفرما: معاونت امور بهره برداری شركت گاز استان قزوين واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار. ۷- شرايط مناقصه گران: ۱-۷- داشتن شخصيت حقوقي ۲-۷- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاری معتبر از اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعی و يا رتبه پنج يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور. ۳-۷- توانايی ارائه انواع ضمانت نامه های مورد نظر كارفرما. ۴-۷- داشتن يك كار مشابه يا انجام فعاليت در تمامی رسته های اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعی و يا در رشته تاسيسات و تجهيزات (شبکه يا انشعاب در شرکت گاز) با ارائه كپی قرارداد و مستندات لازم. ۸- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: الف - تقاضای كتبی جهت دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربری پايگاه مناقصات. تذكر: جهت اخذ كد كاربری، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به نشانی اينترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربری اقدام نمايند. ب - تصوير گواهی نامه صلاحيت پيمانكاری معتبر. ۹- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه: پس از انتشار آگهی نوبت اول به مدت ۹ روز (از تاريخ ۱۸/۱۱/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۲۶/۱۱/۹۴). ۱۰- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق ۳۱۵ ۱۱- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: حداكثر ۱۲ روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه ( از تاريخ ۲۷/۱۱/۹۴ لغايت پايان وقت اداری مورخ ۰۸/۱۲/۹۴ ). ۱۲- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق۶-۱۱) ۱۳- زمان و مكان بازگشايی پاکات مناقصه ( الف، ب و ج ) : ساعت ۱۴:۳۰ - روز يکشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۹۴ – دفتر امور قراردادها (اتاق کميسيون مناقصات) ۱۴- مدت اعتبار پيشنهادات: برای مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. ۱۵- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به يكی از حساب های بانكی ذيل به نام شركت گاز استان قزوين پرداخت گردد: رديف    نام بانك و شعبه    شماره حساب    شماره شبا ۱    ملت شعبه سعدی قزوين    ۲۴۶۳۳۲۰۳۲۴    (شبا ۷۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۶۳۳۲۰۳۲۴ IR) ۲    ملت شعبه سعدی قزوين    ۲۴۶۳۳۲۰۴۳۱    (شبا۲۴۶۳۳۲۰۴۳۱ ۹۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR) ۱۶- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: بر اساس مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ﻫ مور خ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هيأت وزيران به مبلغ ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال طبق يکی از بندهای ذيل : الف- ضمانت نامه بانكی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غير بانکی که دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران هستند. ب- اصل فيش واريز وجه نقد به يکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند ۱۵ اين آگهی فراخوان پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مرکزی ايران. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سر رسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ). چ- وثيقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن. ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسيس شده يا می شوند و طبق اساسنامه فعاليت می نمايند. ۱۷- محل تامين اعتبار: منابع داخلی
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن