سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۷۳۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین منابع مالی احداث بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان های شهرستانهای مرودشت شیراز وخرامه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۱-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۱-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۲-۰۱
آدرس خرید اسناد : شيراز - خيابان ارم - شرکت سهامی آّب منطقه ای فارس - دفتر حراست و امور محرمانه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۶-۳۱ ---- شماره فراخوان : ۲۰۰۹۴۰۰۱۹۰۰۰۰۱۳ شركت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد پروژه شبکه آبياری و زهکشی سد نرگسی و سامانه انتقال آب به درياچه پريشان را از طريق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات پس از ارزيابی کيفی به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. ۱)    شرح عمليات موضوع مناقصه: تهيه و نصب حدود ۲۹ کيلومتر لوله GRP به اقطار ۱۴۰۰ ، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ ميليمتر ۲)    محل اجرای پروژه: محدوده ۵۰ کيلومتری شهر کازرون در استان فارس ۳)    دستگاه نظارت : مهندسين مشاور تماوان ۴)    برآورد هزينه اجرايی پروژه : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰ ريال ۵)    مدت انجام کار : ۲۴ ماه ۶)    تنها پيمانکاران دارای گواهينامه تشخيص صلاحيت در رشته آب با حداقل پايه ۳ واجد شرايط شرکت در ارزيابی کيفی می باشند ۷)    حداقل نمره ارزيابی کيفی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه ۶۵ می باشد. ۸)    ارزيابی کيفی مناقصه مورد نظر با رعايت بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه اجرايی بند ياد شده در بستر سامانه تدارکات الکترونيک ( ستاد) انجام می پذيرد. ۹)    دريافت اسناد ارزيابی کيفی از تاريخ ۱۴/۱۱/۹۴ تا تاريخ ۲۸/۱۱/۹۴ و صرفا" از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir و با پرداخت هزينه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال امکان پذير می باشد . ۱۰)    آخرين مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونيکی در سامانه ستاد و تحويل نسخه فيزيکی آن به مناقصه گزار با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه ساعت ۱۴:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مي¬باشد. ۱۱)    هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۱۲)    در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت به آدرس : شيراز – خيابان ارم – شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مکاتبه نمايند و يا با شماره تلفن ۳۲۲۵۰۷۰۲ تماس حاصل نمايند. ۱۳)    وب سايت جهت بازبينی آگهی فراخوان به آدرس WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR WWW.SETADIRAN.IR می باشد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه¬گران و بازگشايی پاکت¬ها از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه¬گران درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ دفتر قراردادهای شركت سهامی آب منطقه ای فارس
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن