سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

کد آریاتندر : ۹۴۱۱۲۹۳۶۱۶
انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و سرویس دهی بوسیله تأمین ۱۲ دستگاه خودرو (سمند یا پژو) دارای مجوز طرح ترافیک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۱۲-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۱۲-۱۶
آدرس خرید اسناد : تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۱۵ ---- آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره م۲۴/۹۴/م۲ ۱_ موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و سرويس دهی بوسيله تأمين ۱۲ دستگاه خودرو (سمند يا پژو) دارای مجوز طرح ترافيک با حداکثر طول عمر ۵ سال ۲ _ نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران. ۳_ برآورداوليه مناقصه ومدت اجرای كار : ۸۰۷/۱۷۲/۳۲۰/۴ ريال – ۱۲ ماه از تاريخ ۱/۱/۹۵ لغايت پايان سال ۹۵ . ۴_ محل تامين اعتبار : درآمدهای غير عمرانی . ۵_شرايط شركت درمناقصه : آژانس ها ، موسسات توريستی ، حمل و نقل و شرکتهايی که دارای انجام کارهای مشابه ( حداقل ۲ کار مشابه ) در اين زمينه می باشند _ ارائه حداقل ۲ رضايت نامه کتبی بابنت انجام کار مشابه معرفی شده الزامی می باشد . ۶_ مهلت ومحل دريافت اسناد مناقصه : حداكثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۴/۱۲/۹۴ . تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران . ۷_مدارك مورد نياز : الف _ معرفی نامه معتبر ب _ فيش بانكی بمبلغ ۰۰۰/۴۰۰ريال به انضمام ۹% ماليات ارزش افزوده (۳۶۰۰۰ريال) جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۴۳۶ريال به حساب سيبا ۰۱۰۷۷۲۵۸۳۸۰۰۲ نزد شماره شبا ۴۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۷۲۵۸۳۸۰۰۲ IR بانک ملی ايران شعبه مجيديه کد ۱۴۹ بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ۸_ مبلغ تضمين شركت درمناقصه : بميزان ۱۸۴/۹۰۵/۲۲۶ ريال می باشد كه شركت كنندگان در مناقصه می توانند به صورت فيش واريز نقدی به حساب سيبا ۰۱۰۷۷۲۵۸۳۸۰۰۲ نزد شماره شبا ۴۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۷۲۵۸۳۸۰۰۲ IR بانك ملی ايران شعبه مجيديه كد ۱۴۹ و يا ضمانتنامه بانكی و يا چك بانكی تضمينی بنام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد . به پيشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمترازميزان مقرر، چك شخصی ونظايرآن ترتيب اثرداده نخواهد شد . ۹_ مهلت ومحل تحويل پيشنهاد: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ دبيرخانه شركت آب وفاضلاب منطقه دو شهر تهران . ۱۰_ زمان گشايش پاكتهای الف و ب (مرحله اول) : ساعت ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ۱۶/۱۲/۹۴ در سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران . ۱۱_ زمان گشايش پاکتهای پيشنهاد قيمت ج ( مرحله دوم) : ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ۱۲ - زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه گران : از تاريخ تحويل پيشنهاد بمدت ۳ ماه می باشد . ۱۳- به پيشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرردر اين آگهی واصل شود ، مطلقا" ترتيب اثرداده نخواهد شد . ۱۴- سايراطلاعات وجزئيات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد . حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسات كميسيون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد . ۱۵- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و كميسيون در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خريد اسناد قابل استرداد نمی باشد . - نشانی سايت ملی مناقصات : http:// iets.mporg.ir _ نشانی سايت شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران : tpww.co.ir ww. http:// t۲ _ نشانی سايت شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور : http://www.nww.ir _ نشانی سايت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن