سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۵۷۱۸
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه و نوسازی شبکه آب شهرستان دیر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۱-۱۶
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfabushehr.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۴-۱۸ ---- « آگهی فراخوان مناقصه شماره ۴۱/۹۴ »     ( ارزيابی كيفی – مناقصه عمومی يك مرحله ای )    شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد به منظور اجرای پروژه زير كه بر اساس فهرست بهاء پايه سال ۹۴ برآورد گرديده است مطابق مشخصات ذيل، نسبت به انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت اقدام نمايد ، لذا از كليه پيمانكارانی كه دارای سابقه كاری مرتبط و گواهی احراز صلاحيت پيمانكاری معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی در رشته آب و حداقل پايه ۵ هستند دعوت به عمل می آيد كه حداكثر تا تاريخ ۲۴/۱۲/۹۴ با در دست داشتن معرفی نامه و فيش واريزی برای خريد اسناد ارزيابی توان اجرای كار پيمانكاران و اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری مراجعه نمايند. رديف    عنوان پروژه    مبلغ تقريبی برآورد ( ريال )    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( ريال )    مدت اجرا ۱    توسعه و نوسازی شبكه آب شهرستان ديلم    ۸۲۷/۷۱۶/۳۹۳/۲    ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰    ۴ ماه ۲    نوسازی شبكه آب شهرستان جم    ۳۲۹/۲۵۰/۸۴۸/۳۳    ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۲/۱    ۹ ماه ۳    توسعه و نوسازی شبكه آب شهرستان دير    ۱۹۴/۴۶۹/۴۸۱/۳    ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۴    ۶ ماه ۶-    قيمت خريد اسناد برای هر پروژه ۰۰۰/۶۰۰ ريال می باشد .كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) واريز و فيش واريزی آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد . ۷-    محل تامين اعتبار : طرحهای عمراني ۸-    آخرين مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱/۹۵ می باشد . ۹-    پاكتها در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱/۹۵ گشوده خواهد شد . ۱۰-    تضمين شركت در مناقصه بايستی به صورت ضمانتنامه بانكی به نفع كارفرما و در پاكت « الف » به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود . ۱۱-    پيمانكار می بايست كليه مشخصات مربوط به پروژه را بر روی پاكت درج نمايد . ۱۲-    هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مناقصه می باشد . ۱۳-    كليه اسناد و مدارك خواسته شده و ارائه شده از سوی پيمانكار و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد . ۱۴-    مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه ای تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد . ۱۵-    به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۶-    رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت « الف » ، اسناد دريافتی از كارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهی تغييرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گواهی صلاحيت انجام كار از لحاظ ايمنی يا گواهی مبنی بر ثبت نام پيشنهاد دهنده جهت اخذ گواهی مذكور از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و گواهی موديان مالياتی در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج »‌ الزامی است . ۱۷-    برای پروژه رديف ۲ علاوه بر مستندات گفته شده در بند قبل ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای آخرين سال مالی نيز در پاكت « ب » الزامی می باشد . ۱۸-    ساير اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن