سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۵۷۸۲
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مجتمع آبرسانی ۲۱ روستای تشان شهرستان بهبهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۱-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۱-۰۹
آدرس خرید اسناد : شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان – معاونت طرح و توسعه – امور قراردادها به نشانی اهواز – ميدان هجرت (راه آهن ) – خيابان سپاه – روبروی انبار توشه راه آهن
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۴-۱۳ ---- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان خوزستان در نظر دارد عمليات اجرائی پروژه های آبرسانی روستاها را طبق مشخصات وجدول ذيل ، از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد صلاحيت واگذار نمايد . ۱.    کارفرما و دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان ۲.    پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه می بايستی دارای رتبه بندی معتبر از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور بوده و توانائی ارائه مبلغ تضمين شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدی را داشته باشد . ۳.    محل فروش اسناد مناقصه و تحويل پاکتهای پيشنهاد : شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان – معاونت طرح و توسعه – امور قراردادها به نشانی اهواز – ميدان هجرت (راه آهن ) – خيابان سپاه – روبروی انبار توشه راه آهن ۴.    زمان فروش اسناد مناقصه : از تاريخ ۸/۱۲/۹۴ الی ۱۷/۱۲/۹۴ ۵.    آخرين مهلت تحويل و قبول پاکتهای پيمانکاران (پيشنهادها ): حداکثر ساعت ۱۴ روز يکشنبه مورخ ۸/۱/۹۵ ۶.    آخرين مهلت اصلاح ، جايگزينی و يا پس گرفتن پيشنهادها : حداکثر ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۹/۱/۹۵ ۷.    محل و زمان گشايش پاکتهای مناقصه : اهواز – شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان – دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت ، ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹/۱/۹۵ ۸.    پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه مذکور می توانند در زمان گشايش پاکتهای مناقصه ، در جلسه حضور يابند . ۹.    مبلغ برآورد اجرای کارها مطابق با فهارس بهای رشته های مرتبط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور سال ۱۳۹۴ ميباشند. ۱۰.    کارفرما در رد يا قبول هر يک يا همه پيشنهادها مختار است . ۱۱.    ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . ۱۲.    جهت استفاده از بخشنامه شماره ۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳/۷/۹۴ (حسب مورد)، سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، موضوع (دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهای متناسب پيشنهادی در مناقصات يک مرحله ای و دو مرحله اي- ويرايش سوم)، برای تعيين دامنه قيمتهای متناسب پيشنهادی، مناقصه با اهميت متوسط می باشد. ۱۳.    رعايت الزامات ايمنی توسط برنده مناقصه ضروری است . ۱۴.    مطابق بخشنامه شماره ۶۲۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ مورخ ۹/۲/۸۸ هيات وزيران ، ارائه صورت حساب های حسابرسی شده توسط مراجع ذيصلاح ( سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی) در انجام معاملاتی بيش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است . سايت شرکت آبفار خوزستان www.abfar-khoozestan.ir
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن