سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۱۲۱۶۵۶۸۷
انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مراغه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۱۲-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۱-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۱-۱۷
آدرس خرید اسناد : به آدرس مراغه - ده متری مطهری شركت آب و فاضلاب امور قراردادها تلفن :۱۲-۳۷۲۲۸۹۱۱-۰۴۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۴-۱۷ ---- آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای( نوبت اول ) شماره۸سال۹۴ شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجرای عمليات بهره برداری ونگهداری از تصفيه خانه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلی و از طريق مناقصه ( عمومی ) به پيمانكار واجد شرايط و دارای رتبه ۵ آب و تاسيسات و تجهيزات واگذار نمايد . لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متری مطهری شركت آب و فاضلاب امور قراردادها تلفن :۱۲-۳۷۲۲۸۹۱۱-۰۴۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ سيصدهزار ريال به حساب شماره ۰۱۰۶۳۷۰۴۷۴۰۰۶ بانك ملی مركزی مراغه ( كد شعبه ۵۰۷۱ ) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد . الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل( ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۳۱۰ ، ۴ ريال ) چهار ميليارد و سيصدو و ده ميليون ريال ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (۰۰۰ ،‌۰۰۰ ، ۲۱۵ ريال ) دويست و پانزده ميليون ريال می باشد د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۱۱۴۸.۹ شركت آب و فاضلاب مراغه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن