سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

کد آریاتندر : ۹۵۰۱۳۰۵۸۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) بیمارستانهای قمر بنی هاشم و آیت ا... مدنی خوی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۲-۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۲-۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۲-۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghesat.umsu.ac.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۶ ---- «آگهی مناقصه » دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی درنظر دارد امور تغذيه¬ای (خريد و توزيع غذا) بيمارستان¬های قمر بنی هاشم و شهيد آيت ا... مدنی شهرستان خوی را از طريق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرايط دارای صلاحيت خريداری نمايد. شرايط مناقصه : ۱-    شماره مناقصه : ۴۳۵۸/۴۷/۹۵ مورخه : ۲۴/۱/۹۵ ۲-    موضوع مناقصه : خريد و توزيع غذا بيمارستان¬های قمر بنی هاشم و شهيد آيت ا... مدنی شهرستان خوي ۳-    نوع مناقصه : يـك مرحله¬اي ۴-    مهلت تحويل اسناد به متقاضيان (دانلود اسناد از طريق سايت های مربوطه بشرح ذيل): از تاريخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ لغايت ۱/۲/۱۳۹۵ ۵-    تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهی و پرسش و پاسخ) : - ۶-    وب سايت های مربوطه جهت دانلود اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد. ۷-    مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه حراست دانشگاه : تا پايان وقت اداری مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ ۸-    محل دريافت اسناد از پيشنهاددهندگان: دبيرخانه حراست دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربي ۹-    تاريخ اعتبار پيشنهادات : بيست روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود. ۱۰-    تاريخ¬بازگشائي¬پاكتها : پاکتهای «الف»،«ب»و«ج» در ساعت ۹ صبح روز يکشنبه ¬مورخه ۱۲/۲/۱۳۹۵ در محل¬ امور قراردادهای دانشگاه ۱۱-    متقاضيان می بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات شرکت (فرم ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) را از مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۵ لغايت ۱/۲/۱۳۹۵ از سايت دانشگاه به آدرس: www.monaghesat.umsu.ac.ir و يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir دانلود نمايند و پس از تکميل کامل فرم فوق الذکر آن را قبل از انقضاء مدت عودت پاکات پيشنهادات به دبيرخانه حراست دانشگاه تحويل نمايند و پاکات پيشنهادی خود را نيز در موعد مقرر به دبيرخانه حراست دانشگاه واقع در بلوار رسالت– کوی اورژانس– دانشگاه علوم¬پزشکي– ساختمان حراست تحويل نمايند. ۱۱-۱- بديهی است دريافت اسناد از سايت (سايت دانشگاه يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات) فقط در زمان مقرری که در بالا اشاره شد قابل دانلودو عودت خواهد بود. ۱۱-۲- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مناقصه (از سايت¬های مربوطه) مي¬بايست مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـی(واريز در طی فيش سه برگه در کليه شعب بانک ملی) واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد برای صاحب حساب) را در داخل پاکت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاکات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست دانشگاه نمايند. توجه : بديهی است اگر شرکت کننده ای به غير از نسخه صاحب حساب فيش واريزی ، نسخه ديگری داخل پاکات گذاشته و ارائه داده باشد از دور مناقصه حذف خواهد شد. ۱۲- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده ۰۰۰/۵۰۰/۹۷۷ ريال (نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد هزار ريال) ، سپرده¬ شرکت در مناقصه به صورت ضمانت¬نامه بانكی يا سپرده نقدی واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي¬باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی. در صورتيكه مناقصه¬پذير برای شركت درمناقصه ضمانت نامه معتبر بانكی ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد و ارائه ضمانت نامه از پست بانک مورد قبول دانشگاه نمي¬باشد. * (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده¬های دريافتی از شرکت¬هايی که وجه نقد به شماره حساب اعلامی دانشگاه واريز نموده¬اند، درج شماره حساب بانکی (ترجيحاً صادرات) بر روی پيوست شماره ۷ برگ شرايط مناقصه الزامی مي¬باشد.) ۱۳- شماره تلفن تماس : ۳۱۹۳۷۱۴۹-۰۴۴ توجه : به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن