سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سمنان

شماره آگهی ۰۶/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۶۱۵۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوازم کابل خودنگهدار شامل : ۷۰۰۰ عدد کلمپ بی متال خودنگهدار با تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۰۰۰ عدد کلمپ ارتباط کابل خودنگهدار با تضمین ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۰۰۰ کلمپ انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار با تضمین ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۰۰۰ کانکتور انشعاب مشترکین ۱/۴ با تضمین ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۰۰۰ کابل شویی متال نمره ۵۰ با تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۰۰۰ کابل شویی متال نمره ۷۰ با تضمین ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵۰۰ کابل شویی متال نمره ۹۵ با تضمین ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰۰۰ کابل شویی متال نمره ۱۵۰ با تضمین ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۱۸۱۷۲۸۳۰۰۶ بانک صادرات شعبه میدان سعدی / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۶۹۵۵۲۱۰۰۳ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۴۳۵۱۶۰-۵ تلفن ۰۲۳۳۳۴۳۵۱۵۷ فکس
- ایمیل http://tender.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن