سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداریها و دهیاریهای کشور

کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۳۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه بازپیرایی فضای سبز سطح منطقه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۴-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۴-۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۴ ---- ۱- به قرارداد منعقده پيش پرداخت تعلق نمی گيرد. ۲- مبلغ تضمين(سپرده) شرکت در مناقصه مقطوع می باشدو می بايست به صورت سپرده نقدی به حساب شماره ۱۰۰۷۸۵۰۶۰۰۸۷ متعلق به شهرداری منطقه هفت تهران ، نزد بانک شهر، شعبه شهيد قندی واريز واصل رسيد آن در پاکت الف قرارداده شود. ۳-از پيمانکاران داوطلب شرکت درمناقصه دعوت می شود برای شرکت در مناقصه فوق الذکر وکسب اطلاعات لازم ودريافت اسناد مربوطه به امور قراردادها واقع درميدان شهيد قندی ، ساختمان مرکزی ، شهرداری منطقه ۷ تهران ، طبقه دوم مراجعه نمايند (تلفن ۸۸۴۹۶۹۰۶). بهای پيشنهادی می بايست از حيث مبلغ مشخص ومعين و بدون ابهام وبدون خط خوردگی در پاکت "ب" به صورت لاک ومهر شده باشد.حداکثرزمان لازم برای بررسی پيشنهاد ها و تشخيص برنده مناقصه وابلاغ به برنده طبق مفاد آيين نامه معاملات شهرداری تهران عمل می شود.ارسال اسناد و مدارک تکميل شده هيچ گونه تعهدی در زمينه انعقاد قرارداد با متقاضيان برای شهرداری منطقه هفت تهران ايجاد نمی کند و مهلت ارائه اسناد و دريافت پاکات ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهی مناقصه می باشد. بديهی است شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسنادومدارک مناقصه و قوانين و مقررات شهرداری تهران و آئين نامه معاملات شهرداری تهران بوده و شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد ومدارک مربوطه درج گرديده و شركت كنندگان بايد کليه صفحات اسناد و مدارک مناقصه را پس از تائيد با قيد کلمه قبولی مهر و امضا نموده و به ترتيب مقرر در اسناد، در پاكتهای "الف" و "ب" دريافتی به صورت لاك و مهر شده قرار داده و تحويل دبيرخانه مرکزی، واقع در ميدان شهيد قندی، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۷، طبقه همکف داده و رسيد دريافت نمايند. پرداخت هزينه انتشار اين آگهی به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. سايت اينترنتی شهرداری منطقه هفت: www.region۷ .tehran.ir روابط عمومی شهرداری منطقه ۷
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن