سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۳۲۱۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و .... آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک بصورت حجمی ( نوبت دوم)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۴-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۵-۰۲
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۷-۳۰ ---- تجدید شده ---((صرفه جويی در مصرف آب را از کودکی به فرزندانمان بياموزيم)) آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ((نوبت دوم)) ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : عمليات تعمير و نگهداری تاسيسات و شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک بصورت حجمي ۴ :دستگاه نظارت : معاونت نظارت بر بهره برداری دستگاه مناقصه گزار ۵: مبلغ برآورد اوليه کارفرما : ۴۳۶۳۱۴۶۶۰۲ ريال ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده ۴آئين نامه تضمين معاملات دولتی سال۹۴ بشرح مندرج در اسناد مناقصه ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۲۱۸۱۵۷۳۳۰ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه:۱۴/۴/۹۵ لغايت ۲۰/۴/۹۵ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۳۰/۴/۹۵ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی مالی پيشنهادات: ۲/۵/۹۵ ساعت ۱۱ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل رتبه ۵ در رشته آب يا تاسيسات و تجهيزات يا تعيين صلاحيت سال ۹۵ از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی جهت شركت كنندگان در مناقصه ضروری ميباشد. ۱۵: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۶: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۷: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد. شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن