سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۳۲۲۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی سیستم حفاظت کاتدی خط انتقال آب مجتمع دشت براشت از توابع شهرستان بستک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۵-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۵-۱۰
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۸-۰۶ ---- ((آب سالم برای جهانی سالم))    آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : طراحی سيستم حفاظت کاتدی خط انتقال آب مجتمع دشت براشت از توابع شهرستان بستک ۴    : دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه شركت آبفار هرمزگان -شرکت پتروصنعت سالوک ۵:مبلغ برآورد اوليه: ۵۹۸۵۳۷۹۴۵۴ريال شامل دو بخش : الف) بخش فهرست بهايی : ۳.۳۱۴.۳۰۲.۴۵۴ ريال بر اساس فهرست بهای خطوط انتقال و تاسيسات برقی و ابنيه سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور سال ۹۵- ب)بخش خريد اقلام پروژه با اعمال ضريب بالاسری : ۲.۶۷۱.۰۷۷.۰۰۰ ريال ( برآورد بصورت مقطوع ) ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه های مقرر در ماده ۴آئين نامه تضمين معاملات دولتی سال۹۴ بشرح مندرج در اسناد مناقصه ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۲۹۹۲۶۸۹۷۲ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۱۴/۴/۹۵ لغايت ۲۳/۴/۹۵ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۶/۵/۹۵ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی کيفي: : ۱۰/۵/۹۵ ساعت ۱۱ صبح* تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی فنی بازرگاني: ۱۱/۵/۹۵ ساعت ۱۱ صبح * تاريخ بازگشائی پيشنهادات مالي: ۱۳/۵/۹۵ ساعت ۱۱ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل پايه ۵ رشته تاسيسات و تجهيزات جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل دو پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. ۱۹: حضور يك نفر نماينده با معرفی از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادهای مالی بلامانع است. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن