سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۹۵/۱۴۶
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۴۱۷۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب کوچه های قائم کوی دیزج -شهر همدان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۶-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۶-۱۸
آدرس خرید اسناد : امور قرادادهای شرکت آب و فاضلاب همدان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.hww.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ---- فراخوان مناقصه های عمومی يک مرحله ای شركت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص ) به استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار ، پروژه های ذيل را بر اساس فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۹۵ ، به پيمانكارانی كه دارای حداقل رتبه ۵آب و گواهينامه تاييد صلاحيت ايمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در ۵ سال گذشته به مبلغ اوليه ۲۵% مبلغ برآوردی مناقصه و تحويل موقت يا قطعی همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از بالاترين مقام دستگاه اجرايی در كارهای پيشين طی ۵ سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه ۵ )، واگذار نمايد. ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضی شركت در مناقصه هستند دعوت می شود از تاريخ درج آگهی با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداری از ۱/۶/۱۳۹۵ لغايت ۶/۶/۱۳۹۵ به امور قراردادهای اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. که پيشنهاد دهنده می تواند مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار را طبق بند الف ماده ۶ آيين نامه تضمين معاملات دولتی به شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ارائه نمايد. به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، فاقد امضاء، مشروط، چك شخصی و نظاير آن وپيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهاد ها ۳ ماه است.مهلت عودت اسناد تکميل شده مناقصه تا پايان وقت اداری مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ ومحل تحويل دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب می باشد. پاكات در روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ در كميسيون مناقصه در دفتر امور قراردادهای شرکت بازگشايی خواهد شد. شماره    موضوع    مدت اجرا (ماه)    برآورد اوليه (ريال)    تضمين شركت در مناقصه (ريال)    ساعت بازگشايي ع/۱۴۵/۹۵    شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب خيابان مدنی شهرمريانج- شهرستان همدان    ۴    ۲،۱۱۸،۳۷۱،۰۶۴    ۱۰۵،۹۱۸،۵۵۳    ۹ ع/۱۴۶/۹۵    شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب کوچه های قائم کوی ديزج -شهر همدان    ۴    ۲،۴۱۵،۵۸۴،۰۹۳    ۱۲۰،۷۷۹،۲۰۵    ۱۰ محل دريافت اسناد،تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضلاب استان همدان اين آگهی در پايگاه ملی مناقصات و سايت شرکت (www.hww.ir ) درج شده است.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن