سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۴۱۵۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای سیستم اسکادای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به صورت کلید در دست (EPC) شامل طراحی ، تأمین تجهیزات ، ساخت ، تدارک ، آزمایش ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی
شرایط : گواهينامه صلاحيت طرح و ساخت EPC حداقل نوع دو در رسته اتوماسيون صنعتی ، رشته پيمانکاری صنعت و معدن _ زير رشته اتوماسيون صنعتی و تخصص مشاوره ای اتوماسيون صنعتی يا ديسپاچينگ و مخابرات نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ---- دارای حداقل پايه سه پيمانکاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در رشته صنعت و معدن _ زير رشته اتوماسيون صنعتی به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه انرژی تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی . ج: دارای حداقل پايه دو پيمانکاری در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه انرژی تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی . د : دارای حداقل پايه سه پيمانکاری در رشته ارتباطات و فن آوری اطلاعات به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی .
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۷-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۷-۱۲
آدرس خرید اسناد : تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدی (آبان ) شمالی _ شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران . امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://tpww.co.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۰-۱۰ ---- آگهی فراخوان عمومی ارزيابی كيفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ب۳/۹۵/م۲ (نوبت اول ) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد اجرای سيستم اسکادای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به صورت کليد در دست (EPC) شامل طراحی ، تأمين تجهيزات ، ساخت ، تدارک ، آزمايش ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی را پس از انجام فرآيند ارزيابی کيفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد . ۱_ نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران. ۲_ نشانی دستگاه مناقصه گزار : تهران _ خيابان كريم خان زند_ خيابان شهيد عضدی (آبان ) شمالی _ شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران . ۳_ مدت اجرای كار : ۱۸ماه . ۵_ شرايط پيشنهاددهندگان : _ داشتن حداقل يکی از شرايط بندهای الف يا ب يا ج يا د يشرح ذيل۱ : الف : دارای گواهينامه صلاحيت طرح و ساخت EPC حداقل نوع دو در رسته اتوماسيون صنعتی ، رشته پيمانکاری صنعت و معدن _ زير رشته اتوماسيون صنعتی و تخصص مشاوره ای اتوماسيون صنعتی يا ديسپاچينگ و مخابرات نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور . ب : دارای حداقل پايه سه پيمانکاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در رشته صنعت و معدن _ زير رشته اتوماسيون صنعتی به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه انرژی تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی . ج: دارای حداقل پايه دو پيمانکاری در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه انرژی تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی . د : دارای حداقل پايه سه پيمانکاری در رشته ارتباطات و فن آوری اطلاعات به همراه مشاور همکار دارای حداقل پايه دو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در گروه مهندسی آب تخصص تأسيسات آب و فاضلاب يا گروه تخصص ديسپاچينگ و مخابرات نيرو يا گروه تخصصهای مشترک تخصص اتوماسيون صنعتی . _ داشتن رزومه مناسب در اجرای پروژه های مشابه ۶_ تاريخ مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد ارزيابی : واجدين شرايط می توانند از تاريخ چاپ آگهی لغايت پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۶/۹۵ با در دست داشتن معرفی نامه معتبر جهت دريافت اسناد ارزيابی به امور بازرگانی و قراردادهای اين شركت به نشانی فوق مراجعه و اسناد دريافتی را پس از تكميل به همراه كليه مدارك و مستندات خواسته شده طی آن حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۷/۹۵به دبيرخانه شركت در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند. بديهی است پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکتها اقدام و از شرکتهای واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد . ۷_ هزينه درج آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مذکور ( دو نوبت) به عهده برنده مناقصه است . ۸- به پيشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرردر اين آگهی واصل شود ، مطلقا" ترتيب اثرداده نخواهد شد . ۹- سايراطلاعات وجزئيات مربوطه ، دراسناد فراخوان مندرج می باشد . - نشانی سايت ملی مناقصات : http:// iets.mporg.ir _ نشانی سايت شركت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران : tpww.co.ir ww. http:// t۲ _ نشانی سايت شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور : http://www.nww.ir _ نشانی سايت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن