سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۴۱۷۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع و ابنیه موتورخانه به همراه دیوارکشی در مجتمع امام شهرستان میناب (مجتمع امام با برآورد ۱۹,۴۸۳,۰۸۳,۱۹۹
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال / سپرده شركت در مناقصه ۹۷۴.۱۵۴.۱۶۰ ریال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۶-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۶-۲۹
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان-
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www. abfarhor.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۹-۲۳ ---- ((آب سالم برای جهانی سالم))    آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : عمليات اجرايی شبکه توزيع و ابنيه موتورخانه به همراه ديوارکشی در مجتمع امام شهرستان ميناب (مجتمع امام، توکهور و چاه غربال) ۴    : ناظر پروژه : شرکت مهندسين مشاور پارس پژوه آب -    ۵:مبلغ برآورد اوليه: مبلغ برآورد اوليه: ۱۹,۴۸۳,۰۸۳,۱۹۹ ريال (بر اساس فهرست بهای ابنيه، تاسيسات مکانيکی، تاسيسات برقی و خطوط انتقال و توزيع آب روستايی و تجهيز و برچيدن سال ۹۵) ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه های مقرر در ماده ۴آئين نامه تضمين معاملات دولتی سال۹۴ بشرح مندرج در اسناد مناقصه ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۹۷۴۱۵۴۱۶۰ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۱/۶/۹۵ لغايت ۸/۶/۹۵ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۲۳/۶/۹۵ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی کيفي: : ۲۴/۶/۹۵ ساعت ۱۰ صبح* تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی فنی بازرگاني: ۲۷/۶/۹۵ ساعت ۱۰ صبح * تاريخ بازگشائی پيشنهادات مالي: ۲۹/۶/۹۵ ساعت ۱۰ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل پايه ۵ رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل دو پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن