مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان میناب بصورت آب و فاضلاب استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۵۰۶۳۱۳۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان میناب بصورت حجمی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۷-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۷-۱۹
آدرس خرید اسناد : اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfa hormozgan.com وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ ---- (آب يعنی زندگی) آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد - شركت آب وفاضلاب روستائی استان هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : واگذاری خدمات امور مشترکين در روستاهای شهرستان ميناب بصورت حجمي ۴: مبلغ برآورد اوليه کارفرما: ۴۲۰/۹۸۴/۴۰۱/۶ ريال ۵: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ۲۲۱/۰۹۹/۳۲۰ريال ۶ : دستگاه نظارت : معاونت نظارت بر بهره برداري-اداره خدمات و امور مشترکين دستگاه مناقصه گزار ۷ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده ۴آئين نامه تضمين معاملات دولتی سال۹۴ بشرح مندرج در اسناد مناقصه ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۲۷/۶/۹۵ لغايت ۷/۷/۹۵ ۱۰: محل دريافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۱۸/۷/۹۵ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی استان هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی پيشنهادات مالي: ۱۹/۷/۹۵ ساعت ۱۰ صبح ۱۴ : دارا بودن تعيين صلاحيت سال ۹۵ از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی جهت شركت كنندگان در مناقصه ضروری ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل دو پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. داشتن شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد. شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن