مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۵۰۶۳۱۳۲۳۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب مناطق سراب و بستان آباد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۷-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۷-۰۴
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۳۳۰۴۰۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ---- باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) شماره ۷۹ سال ۹۵     شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربايـجان شـرقی در نظر دارد عـمليات مربوط به: قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب مناطق سراب و بستان آبادرااز محل اعتباراتغيرعمرانيو از طريق مناقصه (عمومی)به پيمانکار واجد شرايط ودارای صلاحيت واگذار نمايد. لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت يکهفته از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲)و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً و پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم دريافت و در تاريخ قيد شده در اسنادمناقصه ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: ۱۷۱۹۱۳۵۰۰۰ ريال ج ) مــبلغ سپرده تضـمين شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: ۸۵۹۵۶۷۵۰ريال می باشد. د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. هـ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir     شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي Dm.۶۷۸۸-۹۵/۶/۱۵
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن