مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره توزیع نیروی برق تهران بزرگ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات برونسپاری بخشی از فعالیتهای بهره برداری در محدوده عملیاتی مناطق برق خیام، تهرانپارس و آزادی : ۹۵۱۸۱۰۳۰۸ و ۹۵۱۸۱۰۳۰۹ : تهرانپارس انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو با برآورد۲.۷۰۵.۶۵۸.۶۴۰ ریال و تضمین ۱۹۶.۰۰.۰۰۰ ریال وبا برآورد ۴.۲۹۹.۸۹۲.۶۲۰ ریال و تضمین ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۵۰۷۱۰۳۶۶ : خیام با برآورد۵.۵۷۸.۲۰۳.۲۵۳ ریال و تضمین ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۵۱۹۱۰۳۶۰ : آزادی : انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو به روش خط گرم با برآرود ۳.۹۵۴.۶۳۲.۷۱۲ ریال و تضمین ۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ لغایت ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن