سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

کد آریاتندر : ۹۵۰۹۲۴۵۱۲۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات منطقه ۳ آبفا شیراز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۹-۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
آدرس خرید اسناد : شيراز- پل حر- خيابان ساحلی شرقی -اداره مرکزی شركت آبفا
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۲-۱۳ ---- آگهی مناقصه عمومی به شماره ۳۷۹۷۵/۴۱۴ مورخ ۲۲/۰۹/۹۵ شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابي‌كيفی ساده عمليات پيگيری و وصول مطالبات منطقه ۳ آبفا شيراز را به شرح زير به شركت ها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. ۱– محل اجرا : شيراز- حوزه فعاليت شرکت آب و فاضلاب شيراز ۲– مدت اجرا : يك سال (دوازده) ماه. ۳– محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- پل حر- خيابان ساحلی شرقی -اداره مرکزی شركت آبفا- دبير خانه شرکت تلفن: ۸-۳۲۲۸۱۱۵۶-۰۷۱ ۴– برآورد اوليه : ۰۰۰ ۱۰۰ ۹۵۳ ۶ ريال ۵– تاريخ شروع فروش اسناد از تاريخ در ج آگهی ۲۳/۰۹/۹۵ ۶– تاريخ نهائی دريافت اسناد مناقصه توسط متقاضی تا پايان وقت اداری يكشنبه مورخ:۲۸/۰۹ /۹۵ ۷– تاريخ نهائی عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر تا ساعت ۱۴ روز دو شنبه ۱۳/ ۱۰ /۹۵ ۸- تاريخ بازگشايی پاكات: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ: ۱۴/ ۱۰ /۹۵ در محل سالن كنفرانس شركت ۹- به مداركی كه فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و مداركی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۱۰- مناقصه به صورت يك مرحله ای با ارزيابی كيفی ساده برگزار و اعتبار آن از محل بودجه جاری شركت می باشد ۱۱- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۱۲- قيمت اسناد : ۰۰۰ ۹۰۰ (ريال) واريز به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ بانك ملي‌مركزی بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز. ۱۳- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی – مسدودی مطالبات در صورت وجود مطالبات نزد آبفا شيراز- واريز به حساب شماره۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ سيبا بانك ملی شعبه مركزی به نام شركت آب و فاضلاب شيراز ۱۴- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۵- آگهی مناقصه دو نوبت در روزنامه نيم نگاه چاپ می شود. متقاضيان مي‌توانند قبل از خريد اسناد و شركت در مناقصه از طريق سايت‌های زير اطلاعات مناقصه را دريافت نموده و اقدام به خود ارزيابی نموده و چنانچه امتياز مناسبی در خودارزيابی كسب مي‌نمايند، اسناد را خريداری كنند. وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهی مناقصه www.tender.nww.co.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir مي‌باشد. شرکتها و پيمانکارانی که دارای گواهينامه صلاحيت پيمانكاری از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی با توجه به شرايط مناقصه بوده و مايل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعلام آمادگی کتبی نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربری دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربری را تحويل دهند. http://iets.mporg.ir شرکت آب وفاضلاب شيراز
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن