سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۶۰۲۳۱۳۸۹۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۳-۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
آدرس خرید اسناد : : زاهدان- بلوار بهداشت ، نبش بهداشت ۱۳ - شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان.دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۸ ---- تجدید شده ---آگهی تجديد مناقصه يک مرحله ای شماره : ۱۷/۹۴ آب برای زندگی است . شركت آب و فاضلاب روستايی استان سيستان و بلوچستان درنظردارد واگذاری امور خدماتی به بخش غير دولتی را از طريق برگزاری مناقصه عمومی تامين نمايد. لذا ازكليه پيمانکاران دارای گواهينامه تعيين صلاحيت از سازمان کارو امور اجتماعی، دعوت به عمل می آيد.تابراساس اطلاعات اعلام شده ذيل اقدام به خريد اسنادنمايند. ۱)محل اجرای کار: استان سيستان وبلوچستان ۲) مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار:۲۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال ۳) زمان فروش اسنادارزيابی و مناقصه از تاريخ۲۸/۲/۹۶ لغايت ۴/۳/۹۶ ۴) آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه : پايان وقت اداری ۱۸/۳/۹۶ می باشد ۵) تاريخ وساعت بازگشايی پاكات مناقصه : ساعت ۱۰مورخ۲۰/۳/۹۶می باشد قيمت اسناد مناقصه ۰۰۰/۳۰۰ريال و مبلغ ۰۰۰/۲۷ريال (مبلغ۹% ماليات بر ارزش افزوده)که جمعا به مبلغ۰۰۰/۳۲۷ريال است که بايد به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۲۱۲۶۲۲۰۰۴ بانک ملی بنام درآمد آب بهای شرکت آب و فاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان واريز نموده و رسيد آن به فروشنده اسناد تحويل شود. ۶) محل در يافت اسناد: زاهدان – بلواربهداشت نبش بهداشت ۱۳- شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان . ۷) محل تسليم اسناد تكميل شده : دبيرخانه شركت آب وفاضلاب روستايی استان . تلفن تماس: ۳۳۴۲۶۳۱۲-۰۵۴ نمابر: ۳۳۴۴۵۰۵۶-۰۵۴ ۸)ضمنا به اطلاع پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه ميرساند بازديد از محل اجرای کار الزامی ميباشد. امور قراردادهای شركت آب وفاضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن