سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

کد آریاتندر : ۹۶۰۳۰۱۴۱۸۹
انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امورنگهبانی وحفاظت فیزیکی با تامین ۳۲ نفر نیرو-آبفای منطقه۳ شهرتهران با برآورد ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ر۳۰۰ (سيصد هزار) ريال به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۵ (ششصدو پنجاه وپنج ميليون) ريال و به يكی از انواع ذيل می باشد : - چك بانكی تضمينی ، ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۳-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
آدرس خرید اسناد : تهران ، خيابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا )
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir) وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ---- بسمه تعالي موضوع : آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای ( با ارزيابی كيفی) شماره ٣/٩٦ ۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب منطقه۳ شهر تهران . ۲- موضوع مناقصه : واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فيزيكی از اموال و اماكن تحت پوشش شركت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران با تامين تعداد ۳۲ نفر نيروی انسانی (نگهبان ، سرنگهبان ، متصدی انتظامات) . ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه می توانند حداكثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۳/۹۶ با معرفی نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشانی : تهران ، خيابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ ۰۰۰ر۳۰۰ (سيصد هزار) ريال به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. ۴ - مبلغ بر آورد و مدت اجرای كار : ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۸ (هيجده ميليارد وپانصد ميليون) ريال و ۱۲(دوازده) ماه شمسی. ۵- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شركت ۶- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵۵ (ششصدو پنجاه وپنج ميليون) ريال و به يكی از انواع ذيل می باشد : - چك بانكی تضمينی ، ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۷- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳/۳/۹۶ به دبيرخانه اين شركت به نشانی مذكور. ۸- زمان ومحل گشايش جلسه اول پيشنهادها (پاکات الف وب): ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۶/۳/۹۶ در محل دفتر قراردادها واموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد. ۹- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پيشنهادها (پاکات ج) : ساعت ۱۰روز سه شنبه مورخ ۲۳/۳/۹۶ در محل دفتر قراردادها واموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد. ۱۰- هزينه درج آگهی در يك نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد . ۱۱- سايراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانيهای سايت اينترنتي:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir)و (http://tender.bazresi.ir) كد فرم: QF-۷۴۳۸(۰۱) شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران (سهامی خاص)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن