سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۰۷۸۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۰۷-۱ : خرید تخم مرغ شعبه شیراز ---- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۱-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه شیراز ----۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۲-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه ی شیراز --- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۰۸-۱ : خرید تخم مرغ شعبه ی مرند ---- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۳-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه مرند ---۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۴-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه ی مرند --- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۰۹-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه ی اراک --- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۰-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه اراک ----۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۵-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه اهواز ---- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۶-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه اهواز --- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۷-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه ی کرمان ---۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۸-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه کرمان ---۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۱۹-۱ : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه ی مشهد --- ۲۰۰۹۶۴۰۱۳۰۰۰۰۲۰-۱ : واگذاری خدمات عمومی شعبه مشهد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن