سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۴۲۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه یک با برآورد ۴۲.۰۶۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۱۰۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال ---- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه دو با برآورد ۲۵.۴۷۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۲۷۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه سه با برآورد۱۹.۵۷۸.۰۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه چهار با برآورد ۱۶.۰۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۰۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال ----حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه پنج با برآورد ۲۲.۹۴۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۱۴۷.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه نوار جنگلی با برآورد ۹.۱۲۳.۱۲۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۵۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال ---- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه شهر صنعتی با برآورد ۱۱.۴۱۴.۱۶۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال ---- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه شهید باهنر با برآورد ۶.۴۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- و تضمین ۳۲۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال ---- حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز در منطقه پارک وحش با برآورد ۳.۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶۲.۶۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت کاری و گواهینامه ایمنی و بهداشت شرکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی ویا فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۵۶۰۴۴۶۷۲۶۱۷ نزد بانک رسالت
تاریخ دریافت اسناد : پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۲ روز
تاریخ ارسال مدارک : پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۲ روز
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
آدرس خرید اسناد : امور حقوقی و قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری واقع در کوی صنعتی منطقه یک روبروی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس ارسال مدارک : امور حقوقی و قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری واقع در کوی صنعتی منطقه یک روبروی سازمان همیاری شهرداری ها
۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰-۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن