سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

کد آریاتندر : ۹۶۰۶۲۰۵۴۸۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای سردشت-مهاباد-قطورو چا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۶-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶-۰۷-۱۳
آدرس خرید اسناد : فراخوان تجديد ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه خريد ،بارگيری وحمل لوله های چدن داکتيل تايتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان موضوع مناقصه    مبلغ برآورد اوليه (ريال)    مدت اجرا(ماه)    قيمت اسنادارزيابی(ريال)    محل تامين اعتبار خريد بارگيری و حمل لوله های چدن داکتيل تايتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای سردشت-مهاباد-قطورو چالدران    ۳۰.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰    ۶    ۵۰۰.۰۰۰    عمومی و ساير منابع شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه خريد ،بارگيری وحمل لوله های چدن داکتيل تايتونی نشکن به اقطار مختلف برای شهرهای استان به شماره فراخوان ۲۰۰۹۶۵۳۹۰۰۰۰۰۰۳ را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کيفی از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابی کيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ ۱۹/۰۶/۹۶ می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی کيفی و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابی کيفی : تا ساعت ۱۴ روز شنبه تاريخ ۲۵/۰۶/۹۶ مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابی کيفی : تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه تاريخ۱۳/۰۷/۹۶ اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس اروميه خيابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ۳۶۳ شرکت آب و فاضلاب آذربايجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۱ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ تاريخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۹/۰۶/۹۶ تاريخ نشر آگهی نوبت دوم : ۲۱/۰۶/۹۶ شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربی ( سهامی خاص)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن