مناقصه اصلاحیه 96-96 : طرح توسعه مشترکین روستایی فاز دو توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۱۲۹۳۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه ۹۶-۹۶ : طرح توسعه مشترکین روستایی فاز دو واقع در قشم شامل (احداث ۱۱ دستگاه پست هوایی،۱۴۲۱ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۸۵۵ متر شبکه فشار متوسط هوایی) با برآورد ۴.۷۱۰.۴۳۱.۷۱۹ ریال و تضمین ۲۳۵.۵۲۱.۵۸۶ ریال ---۹۶-۱۰۴ : طرح توسعه مشترکین روستایی واقع در لنگه شامل (احداث ۸ دستگاه پست هوایی، ۲۷۴۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۴۵۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی) با برآورد ۴.۳۵۶.۹۱۲.۲۷۰ ریال و تضمین ۲۱۷.۸۴۵.۶۱۴ ریال --- ۱۱۴-۹۶ : طرح توسعه مشترکین روستایی واقع حاجی آباد شامل (احداث ۱۰ دستگاه پست هوایی،۱۶۳۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۴۸۲۸ متر شبکه فشار متوسط با برآورد ۴.۸۷۴.۸۴۸.۶۶۶ ریال و تضمین ۲۴۳.۷۴۲.۴۳۳ ریال --- ۱۱۵-۹۶ : طرح توسعه مشترکین متقاضیان روستایی گوده در بستک شامل (احداث ۷ دستگاه پست هوایی، ۳۱۶۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۲۲۳۶ متر شبکه فشار متوسط هوایی) با برآورد ۴.۹۰۶.۹۴۶.۱۲۰ ریال و تضمین ۲۴۵.۳۴۷.۳۰۷ ریال --- ۱۲۴-۹۶ : طرح توسعه مشترکین روستایی فاز دو در محدوده مدییت برق ناحیه سه بندرعباس شامل احداث ۱۴ دستگاه پست هوایی ۵۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث ۲۸۰۲ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۱۰۰ متر کابلکشی فشار متوسط زمینی با برآورد ۶.۹۸۹.۰۷۰.۰۲۸ ریال و تضمین ۳۴۹.۴۵۳.۵۰۱ ریال --- طرح توسعه مشترکین روستایی فاز دوم واقع در قشم شامل احداث ۱۰ دستگاه پست هوایی ۱۲۸۰ متر شبکه فشار ضعیف هوای و احداث ۵۷۸ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۴.۹۳۷.۵۸۴.۹۷۰ ریال و تضمین ۲۴۶.۸۷۹.۲۴۸ ریال --- ۹۶-۹۵ : طرح توسعه مشترکین روستایی فاز سوم واقع در قشم شامل احداث ۶ دستگاه پست هوایی ۳۴۵۱ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۷۳۵ متر شبکه متوسط هوایی با برآورد ۴.۸۵۷.۰۹۱.۹۷۱ ریال و تضمین ۲۴۲.۸۵۴.۵۹۸ ریال --- ۹۶-۱۰۱ : طرح توسعه مشترکین روستایی واقع در جاسک شامل احداث ۹ دستگاه پست هوایی ۲۷۶۴ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۱۱۹ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۴.۸۲۹.۴۱۹.۹۸۵ ریال و تضمین ۲۴۱.۴۷۰.۹۹۹ ریال --- ۹۶-۱۰۲ : طرح توسعه مشترکین متقاضیان روستایی بخش مرکزی واقع در حاجی آباد شامل احداث ۱۱ دستگاه پست هوایی ۱۶۳۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۳۷۶۹ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۴.۸۴۳.۱۸۲.۰۱۴ ریال و تضمین ۲۴۲.۱۵۹.۱۰۰ ریال --- ۱۰۵-۹۶ : طرح توسعه مشترکین روستایی واقع در سیریک شامل احداث ۷ دستگاه پست هوایی با برآورد ۴.۴۶۵.۸۶۶.۸۵۶ ریال و تضمین ۲۲۳.۲۹۳.۳۴۲ ریال --- ۱۱۲-۹۶ : طرح توسعه مشترکین روستایی واقع در شهرستان میناب شامل (احداث ۱۵ دستگاه پست هوایی ۱۵۸۳ متر شبکه فشار ضعیف و احداث ۲۳۰۴ متر شبکه فشار متوسط با برآورد ۵.۵۵۱.۸۷۹.۲۳۴ ریال و تضمین ۲۷۷.۵۹۳.۹۶۱ ریال --- ۱۱۳-۹۶ : طرح توسعه مشترکین دهو و کالاهی واقع در میناب شامل احداث ۱۰ دستگاه پست هوایی ۳۰۶۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۳۲۱ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۶.۴۲۲.۴۶۲.۹۴۰ ریال و تضمین ۳۲۱.۱۲۳.۱۴۷ ریال ---۹۶-۱۱۸ : توسعه برق روستاهای سرحور ، درنگمدو ، اسلام آباد و ... از توابع شهرستان بشاگرد شامل احداث ۳۲۵ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی با برآورد ۳.۰۸۰۹۸۹.۶۴۶ ریال و تضمین ۱۵۴.۰۴۹.۴۸۲ ریال --- ۱۱۹-۹۶ : احداث شبکه برق چاه های کشاورزی بین مزارع شهرستان حاجی آّباد شامل احداث ۷۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی با برآورد ۳.۳۲۷.۱۳۹.۰۹۰ ریال و تضمین ۱۶۱.۳۵۶.۹۵۴ ریال --- ۹۶-۹۰ : احداث شبکه فشار متوسط هوایی جهت توسعه فیدر فیروزه بشاگرد شامل احداث ۶۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۵.۰۴۵.۳۸۱.۳۹۰ ریال و تضمین ۲۵۲.۲۶۹.۰۶۹ ریال --- ۹۶-۹۹ : توسعه برق روستاهای شهدادی شهرک سرچاهان قلعه دهیر از توابع شهرستان حاجی آباد شامل احداث ۲۶۱۵ متر شکبه ۲۰ کیلوولت هوایی ۳۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز ۲ دستگاه پست هوایی با برآورد ۱.۷۰۷.۰۱۷.۰۲۸ ریال و تضمین ۸۵.۳۵۰.۸۵۱ ریال --- ۱۰۶-۹۶ : توسعه برق روستاهای فومستان بوچیر، عمانی و ... از توابع شهرستان پارسیان شامل احداث ۴۶۵ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ۱۳۱۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز دو دستگاه پست هوایی با برآورد ۲.۴۳۸.۱۳۵.۱۳۰ ریال و تضمین ۱۲۱.۹۰۶.۷۵۶ ریال --- ۹۶-۱۰۷ : توسعه برق روستای گرگان از توابع شهرستان میناب شامل احداث ۲۹۱ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ۲۲۲۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز ۵ دستگاه پست هوایی با برآورد ۲.۵۹۲.۷۶۱.۱۰۸ ریال و تضمین ۱۲۹.۶۳۸.۰۵۵ ریال --- ۹۶-۱۰۸ : توسعه برق روستاهای راونگ محمودی ـ نخل ابراهیمی و ... از توابع شهرستان میناب شامل احداث ۸۶۴ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ۲۸۱۵ ف متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز ۱۰ دستگاه پست هوایی با برآورد ۴.۴۷۳.۴۹۹.۱۰۶ ریال و تضمین ۲۲۳.۶۷۴.۹۵۵ ریال --- ۱۰۹-۹۶ : توسعه برق روستاهای لاوردین گاوبری ، مغدان و ... از توابع شهرستان بستک شامل احداث ۷۷۷ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ۳۰۶۴ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز ۵ دستگاه پست هوایی با برآورد ۲.۹۱۴.۰۶۷.۰۶۴ ریال و تضمین ۱۴۵.۷۰۳.۳۵۳ ریال --- ۹۶-۱۱۰ : پروژه تامین برق روستای بهوا از توابع شهرستان حاجی آباد شامل احداث ۸۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی ۳۵۰ متر شبکه فشار ضعیف و احداث ۲ دستگاه پست هوایی با برآورد ۴.۱۶۵.۰۴۲.۴۵۶ ریال و تضمین ۲۰۸.۲۵۲.۱۲۲ ریال --- ۱۱۱-۹۶ : توسعه برق روستاهای لیره ای قادرآباد کاشی و ... از توابع شهرستان جاسک شامل احداث ۱۹۸۸ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ۱۸۴۳ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و تجهیز ۵ دستگاه پست هوایی با برآورد ۳.۶۰۷.۹۴۵.۴۶۸ ریال و تضمین ۱۸۰.۳۹۷.۲۶۸ ریال ---- ۹۶-۱۲۰ : احداث شبکه برق چاه های کشاورزی بین مزارع شهرستان رودان شامل احداث ۹۴۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوای با برآورد ۴.۱۳۸.۶۳۵.۱۴۰ ریال و تضمین ۲۰۶.۹۳۱.۷۵۷ ریال --- ۹۶-۱۲۲ : طرح توسعه مشکترکین روستایی فاز یک در محدوده مدیریت برق ناجیه سه بندرعباس شامل احداث ۹ دستگاه پست هوایی ۲۲۲۷ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۷۱۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۴.۲۳۲.۱۶۵.۸۶۰ ریال و تضمین ۲۱۱.۶۰۸.۲۹۳ ریال --- ۹۶-۱۳۲ : طرح اصلاح شبکه واقع در جزیره لارک شامل احداث پست زمینی احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث شبکه فشار متوسط هوایی جمع آوری شبکه هوایی و احداث روشنایی معابر با برآورد ۹.۵۵۳.۱۲۳.۶۷۵ ریال و تضمین ۴۷۷.۶۵۶.۱۸۳ ریال --- ۱۳۳-۹۶ : طرح اصلاح شبکه برق واقع در جزیره هنگام شامل احداث شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۷.۷۰۲.۱۸۳.۷۶۵ ریال و تضمین ۳۸۵.۱۰۹.۱۸۸ ریال --- ۹۶-۱۳۵ : طرح توسعه مشترکین روستایی وقع در خمیر شامل احداث ۱۰ دستگاه پست هوایی ۳۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث ۱۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی با برآورد ۵.۵۲۹.۱۴۶.۱۹۸ ریال و تضمین ۲۷۶.۴۵۷.۳۰۹ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی به حساب فراگیر شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۱۷۰۰۶ / سپرده شركت در مناقصه به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب شهرک مسکونی زیتون، (نیروگاه قدیم)
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۱۲۳۴۴-۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۸ تلفن ۰۷۶۳۳۵۱۲۳۳۶ فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود اصلاحیه نوبت دوم
منابع : حسبان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن