مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۲۰۹۱۱۶|۸۶۱|۸۶۲|۸۶۳|
انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: ۹۶/۵۵ - احداث و آسفالت بیت مطلب - کهیش به کاپیدی برآورد: ۱۹.۷۷۰.۲۵۰.۳۲۶ - مبلغ تضمین: ۹۸۸.۶۰۰.۰۰۰ ریال ----- شماره مناقصه: ۹۶/۵۶ - بهسازی و روکش آسفالت جاده های آنتنی روستاهای رامشیر - آبوثنان - چاس سودان - برآورد: ۱۵.۳۵۲.۷۸۶.۰۶۴ ریال - مبلغ تضمین: ۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ------ شماره مناقصه: ۹۶/۵۷ - بهسازی و آسفالت راه روستایی بریه - قدر - برآورد: ۶.۸۳۹.۹۸۴.۱۳۶ ریال - مبلغ تضمین: ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دریافت گواهی الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به شماره ۲۱۷۶۳۱۲۲۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : امانیه - خیابان شهید مدرس - اداره کل راه و شهرسازی خوزستان- اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - اصلاحیه
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستان مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستان مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستان مناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه اصلاحیه - شماره مناقصه: 96/55 - احداث و آسفالت راه و شهرسازی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن