مناقصه مناقصه بصورت عمومي دو مرحله اي بوده و پيشنهادات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۴۴۱۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۱۶۹۶۳۰۳۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه بصورت عمومي دو مرحله اي بوده و پيشنهادات مالي ( پاکت "ج " ) پس از ارزيابي پيشنهادات فني و تعیین امتیاز فنی بازرگانی بازگشائي خواهند گرديد لذا پيشنهادات مالي مي بايست حداقل براي مدت سه ماه از تاريخ بازگشايي پيشنهادات معتبر و تا سه ماه ديگر قابل تمديد باشند. مشخصات فنی مربوطه ، پيوست اسناد می باشد . شرکت کننده در مناقصه باید پیشنهاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir که بصورت پاکات "الف" و "ب" و"ج" میباشد به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر در سامانه بارگذاری نماید.
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱,۸۹۹,۴۱۷,۹۳۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آدرس خرید اسناد : بندرعباس – رسالت جنوبی – بلوار ۱۲ فروردین شرقی- شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه فوق بايستي طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ باشد. در غیر اینصورت از پذیرش و افتتاح پاکات "ب" و "ج" خودداری می گردد. مبلغ ضمانتنامه بايد با حروف آن تطابق داشته و حاوي پرفراژ باشد.مدت اعتبار ضمانتنامه فوق بايد حداقل سه ماه از تاريخ بازگشايي پاكات (حداکثر هفت روز قبل) معتبر بوده و برای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی بايستی طبق مصوبه شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ هيئت وزيران تنظیم شود
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه بصورت عمومي دو مرحله اي بوده و پيشنهادات شرکت تولید نیروی برق بندرعباسمناقصه مناقصه بصورت عمومي دو مرحله اي بوده و پيشنهادات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن