سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 14 تهران

شماره آگهی ۵۵-۰۵-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۱۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه چهار آسفالت (نوبت دوم) - برآورد ۵.۴۹۰.۹۹۱.۷۳۹ ریال - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۲- عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه پنج آسفالت (نوبت دوم) - برآورد ۵.۴۹۰.۹۹۱.۷۳۹ ریال - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۳- عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه شش آسفالت (نوبت دوم) - برآورد ۵.۴۹۰.۹۹۱.۷۳۹ ریال - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۴- عملیات نگهداشت معابر در سطح نواحی ۱ و ۴ نهر - جدول و پیاده رو (نوبت دوم) - برآورد ۳.۹۹۸.۸۰۲.۲۶۷ ریال - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۵- عملیات نگهداشت معابر در سطح نواحی ۳ و ۵ نهر - جدول و پیاده رو (نوبت دوم) - برآورد ۳.۹۹۸.۸۰۲.۲۶۷ ریال - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۶- عملیات بازسازی ساختمان های اداری در سطح ناحیه ۴ (نوبت دوم) - برآورد ۳.۳۳۱.۷۵۰.۰۹۲ ریال - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۷- عملیات بازسازی ساختمان های اداری در سطح ناحیه ۵ (نوبت دوم) - برآورد ۳.۳۳۲.۰۶۱.۸۰۱ ریال - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - (دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) --- ۸- خرید دریچه نانوکامپوزیت (نوبت دوم) - برآورد ۲.۹۹۹.۸۵۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه --- ۹- خرید سنگدال نانو کامپوزیت (نوبت دوم) - برآورد ۲.۹۹۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه --- ۱۰- عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی ۱ و ۲ و ۳ و ۶ (نوبت دوم) - برآورد ۴.۳۴۷.۳۰۷.۱۵۸ ریال - سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- ۱۱- عملیات بازسازی و ایمن سازی آب نماهای سطح منطقه (نوبت دوم) - برآورد ۲.۰۸۳.۲۱۶.۳۵۰ ریال - سپرده ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- ۱۲- عملیات احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه (نوبت دوم) - برآورد ۴.۹۹۹.۳۶۴.۲۶۷ ریال - سپرده ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- ۱۳- لایروبی و پاکسازی قنوات و حفر چاه جذبی در سطح منطقه - برآورد ۲.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۰ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- ۱۴- لایروبی و پاکسازی کانال ها - مسیل ها و حوضچه های رسوبگیر - برآورد ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۰ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- ۱۵- عملیات رنگ آمیزی المانهای شهری در سطح منطقه - برآورد ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - ارائه گواهینامه معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران --- ۱۶- عملیات طراحی - اصلاح هندسی و احداث پهلوگاه در سطح نواحی ۱ و ۴ و ۵ - برآورد ۳.۹۹۹.۶۰۳.۸۲۳ ریال - سپرده ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- ۱۷- عملیات طراحی - اصلاح هندسی و احداث پهلوگاه در سطح نواحی ۲ و ۳ و ۶ - برآورد ۴.۹۹۶.۶۲۷.۸۱۸ ریال - سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه -دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- ۱۸- عملیات محوطه سازی و طراحی و اصلاح هندسی اطراف ایستگاه های مترو سطح منطقه - برآورد ۹.۹۹۶.۷۴۴.۷۴۷ ریال - سپرده ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۴ در رسته ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- ۱۹- عملیات بهسازی و مناسب سازی معابر و ایستگاه های حمل و نقل عمومی جهت تردد معلولین و سالمندان در سطح منطقه - برآورد ۲.۵۰۸.۷۹۴.۵۸۴ ریال - سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲ ماه - دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پایه ۵ در رسته ساختمان یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت ازاد در رسته مرتبط و دارای کارت پیمانکاری معتبر صادره از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۱۴ بنام بانک شهر شعبه شهید سپهبد قرنی / سپرده شركت در مناقصه واریز سپرده نقدی به حساب ۱۰۰۵۰۶۰۰۸۱ بانک شهر شعبه شهرداری منطقه ۱۴ بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر ۱۰ روز از نشر
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید محلاتی - خیابان نبرد جنوبی - بعد از چهارراه زمزم - طبقه همکف - ساختمان شماره یک (ساختمان شهیدپور اجاقی) - واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بزرگراه شهید محلاتی - خیابان نبرد جنوبی - بعد از چهارراه زمزم - طبقه همکف - ساختمان شماره یک (ساختمان شهیدپور اجاقی) - دبیرخانه منطقه
۰۲۱۹۶۰۴۰۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه چهار آسفالت شهرداری منطقه 14 تهرانمناقصه 1- عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه چهار آسفالت شهرداری منطقه 14 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن