مناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل: 1. آبخیزداری حوزه سدهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل: ۱. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان تایباد نام حوزه شیزن سمنگان عملیات سنگی ملاتی ۱۱۰۰ و گابیون ۴۹۰ با براورد ۳۸۵۰ میلیون ریال --- ۲. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان تربت جام نام حوزه یکه توت عملیات سنگی ملاتی ۷۰۰ و گابیونی ۴۳۴ با براورد ۲۶۷۵ میلیون ریال --- ۳. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان تربت جام نام حوزه باغ کشمیر عملیات سنگی ملاتی ۱۱۵۰ با براورد ۲۷۸۰ میلیون ریال --- ۴. . آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان تایباد نام حوزه رهنه عملیات بند خاکی ۲۵۴۱۰ با براورد ۳۷۸۰ میلیون ریال --- ۵. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان کلات نام حوزه دوآبی ۶۰۳ عملیات سنگی و ملاتی ۱۱۷۷ و گابیون با براورد ۳۹۳۰ میلیون ریال --- ۶. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان باخرز نام حوزه بانی و سنقراباد عملیات بند خاکی ۲۲۵۰۰ با براورد ۵۱۰۵ میلیون ریال --- ۷. آبخیزداری حوزه سدهای موجود در شهرستان زاوه حزه علیک عملیات خاکی ۳۸۰۰۰ و سر ریز سنگی ملاتی ۲۹۰ با برآورد ۶۲۸۰ میلیون ریال --- ۸. آبخیزداری حوزه فاقد سد درگز حوزه داغدار عملیات سنگی ملاتی ۱۰۰۰ و گابیون ۷۳۷ با برآورد ۴۱۳۱ میلیون ریال --- ۹. آبخیزداری حوزه فاقد سد سرخس حوزه چکودر علمیات خاکی ۲۵۳۳۵ با برآورد ۲۷۳۶ میلیون ریال --- ۱۰. آبخیزداری حوزه کویری مرکزی مشهد حوزه گل بقراء عملیات خاکی ۱۸۶۰۰ و سرریز ملاتی ۴۱۱ با برآورد ۳۵۰۸ میلوین ریال --- ۱۱. آبخیزداری حوزه کویر مرکزی نشابور حوزه گلبو عملیات خاکی به حجم ۴۷۱۰۰ متر مکعب با برآورد ۴۷۷۱ میلیون ریال
شرایط : رشته های کشاورزی با آب و یا ساختمان و حداقل رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۴۲۱۱۷۹۹۰۰۰ نزد بانک ملی به نام سپرده تملک دارایی سرمایه ای اداره فوق به شماره شناسه۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : مشهد بلوار وکیل آباد ۳۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی امور پیمان ها
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۸۰۱۱۳۵۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس اگهی مراجعه شود - تجدید - یک مر حله ای
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل:
1. آبخیزداری حوزه سدهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضویمناقصه انجام عملیات آبخیزداری به شرح ذیل:
1. آبخیزداری حوزه سدهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن