سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه

کد آریاتندر : ۹۷۰۶۲۵۶۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه
شرایط : گوایه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیات مدیره مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز - تصویر قراردادهای مشابه و رضایتنامه از کارفرمایان قبلی - سند مالکیت و یا مدارکی دال بر در اختیار داشتن ماشین آلات مندرج در بند - مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد - هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار - تصویر HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده - تصویر گواهی صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - به عکس آگهی مراجعه شود - اعلام آمادگی ۷ روز کاری
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و ارائه خدمات در کارخانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن