سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

شماره آگهی ۳۸۴۰/۸/۸۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی با برآورد ۲۲۹,۹۲۸,۸۸۹,۱۹۷
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر و صلاحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۴۶.۴۴۴.۴۶۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و سایر موارد مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ چاپ اولنی نوبت آگهی به مدت یک هفته تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : مشهد، بلوار سجاد، بلوار جانباز جنوبی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طبقه سوم اتاق ۳۰۹ واحد امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۵۱۳۷۶۳۰۷۰۰-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - دریافت استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ انتشار آگهی نوبتدوم به مدت یک هفته - تسلیم فرم استعلام ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضویمناقصه واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن