سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد و مدارک پیمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۹۱۷۹۶۴۳۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد و مدارک پیمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
توضیحات : اراﺋــﻪ اﺻــﻞ ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ارﺟــﺎع ﮐﺎرﻗﺒــﻞ از ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﻬﻠـــﺖ ﻣﻘﺮرﺗﺴـــﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ آب وﻓﺎﺿـــﻼب ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد مناقصه  تامین كلمپ تعمیراتی در سایزهای مختلف مطابق اسناد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن