ستادایران
دوشنبه 28 امرداد 1398
Monday 19 August 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

مزایده های اجرای اسناد رسمی همدان

برگزارکننده :
فروش ششدانگ آپارتمان درطبقه دوم جنوبی مساحت 103/86 متر که 4/32 متر آن بالکن است به پلاک 27820 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه دو درهمکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفشی ک جنب بانک ملی بن بست گلنار پ 56 مجتمع مسکونی 56/ از ساختمان 5/5 طبقه و ده واحدی قدمت بنا 2 سال بانضمام پارکینگ مزاحم 11/9 متر دارای آسانسور درتصرف خریداری است / ششدانگ آپارتمان در طبقه چهارم شمالی مساحت 92/92 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27823 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12 متر قطعه 4 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان آدرس فوق / ششدانگ آپارتمان در طبقه اول به مساجت 161/45 متر که 3/47 متر آن بالکن است به پلاک 44334 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12/5 متر قطعه 6 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک باقیمانده 1280 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان خ فرهنگ ک قوام پ 13 و یک است با قدمت 8 سال / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 شمالی به مساحت 94/99 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27825 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 12/25 متر قطعه ده درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفی بن بست گلنار دارای پارکینگ مزاحم و دارای سنکنه می باشد/ ششدانگ آپارتمان در طبقه سوم جنوبی به مساحت 171 متر که 2/23 متر آن بالکن مسقف است پلاک 42113 فعری بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42119 فرعی درزیرزمین بانضمام ششدانگک پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42124 فرعی درزیرزمین با حق عبور از پارکینگ 42119 فرعی سه پلاک مفروز و مجزی از 6192 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان بلوار شهید اسلامیان 1/8 متری میلاد مقابل نانوایی طبقه سوم و 8 از ساختمان نه واحدی قدمت بنا 1386 با قدرالسهم عرصه ومشاعات در اختیار مالک است/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/05 متر به پلاک 10162 فرعی مجزی شده از 70 از 9 اصلی بخش یک همدان بلوار مطهری بعد از پمپ بنزین رسالت نبش ک ارغوان از به صورت سه طبقه که همکف مغازه (گالری پرده ) است و طبقه اول دو واحدی و طبقه دوم یک واحدی و طبقه سوم یک واحدی دراختیارمستاجران است با زیربنای 425 متر و دو باب مغازه بدون کاربری تجاری است قدمت سال 1386 می باشد / یک قطعه واحد تولیدی به پلاک ثبتی 20فرعی از 13 اصلی مفروز و مجزی از 11 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 بخش 4 همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خ 12 پ 20 به مساحت 5169/98 با اعیانی شامل سوله شماره یک مساحت 750 متر بانضمام داخل سوله دو طبقه به مساحت 240 متر و سالن جنبی غرب سالن به صورت سالن غذاخوری آزمایشگاه سرویس و دفتر و انبار و یخچال و اتاق برق به مساحت 390 متر به مساحت 224 متر و سالن شماره دو به مساحت 810 متر که طبقه دوم به مهمانسرا اختصاص یافته است بانضمام سایبان های احداثی درفاصله سالن ها به مساحت 1300 متر و ساختمان نگهبانی به مساحت 55 متر و طول دیوارکشی 260 متر/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوبی به مساحت 102/96 متر که 4/23 متر آن بالکن است به پلاک 27826 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه یک مزاحم در همکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی ازیک اصلی بخش یک همدان از ساختمان ده واحدی و قدمت سه سال با قدرالسهم عرصه و مشاعات درتصرف خریدار است
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804202000
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ آپارتمان درطبقه دوم جنوبی مساحت 103/86 متر که 4/32 متر آن بالکن است به پلاک 27820 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه دو درهمکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفشی ک جنب بانک ملی بن بست گلنار پ 56 مجتمع مسکونی 56/ از ساختمان 5/5 طبقه و ده واحدی قدمت بنا 2 سال بانضمام پارکینگ مزاحم 11/9 متر دارای آسانسور درتصرف خریداری است / ششدانگ آپارتمان در طبقه چهارم شمالی مساحت 92/92 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27823 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12 متر قطعه 4 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان آدرس فوق / ششدانگ آپارتمان در طبقه اول به مساجت 161/45 متر که 3/47 متر آن بالکن است به پلاک 44334 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12/5 متر قطعه 6 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک باقیمانده 1280 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان خ فرهنگ ک قوام پ 13 و یک است با قدمت 8 سال / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 شمالی به مساحت 94/99 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27825 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 12/25 متر قطعه ده درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفی بن بست گلنار دارای پارکینگ مزاحم و دارای سنکنه می باشد/ ششدانگ آپارتمان در طبقه سوم جنوبی به مساحت 171 متر که 2/23 متر آن بالکن مسقف است پلاک 42113 فعری بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42119 فرعی درزیرزمین بانضمام ششدانگک پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42124 فرعی درزیرزمین با حق عبور از پارکینگ 42119 فرعی سه پلاک مفروز و مجزی از 6192 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان بلوار شهید اسلامیان 1/8 متری میلاد مقابل نانوایی طبقه سوم و 8 از ساختمان نه واحدی قدمت بنا 1386 با قدرالسهم عرصه ومشاعات در اختیار مالک است/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/05 متر به پلاک 10162 فرعی مجزی شده از 70 از 9 اصلی بخش یک همدان بلوار مطهری بعد از پمپ بنزین رسالت نبش ک ارغوان از به صورت سه طبقه که همکف مغازه (گالری پرده ) است و طبقه اول دو واحدی و طبقه دوم یک واحدی و طبقه سوم یک واحدی دراختیارمستاجران است با زیربنای 425 متر و دو باب مغازه بدون کاربری تجاری است قدمت سال 1386 می باشد / یک قطعه واحد تولیدی به پلاک ثبتی 20فرعی از 13 اصلی مفروز و مجزی از 11 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 بخش 4 همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خ 12 پ 20 به مساحت 5169/98 با اعیانی شامل سوله شماره یک مساحت 750 متر بانضمام داخل سوله دو طبقه به مساحت 240 متر و سالن جنبی غرب سالن به صورت سالن غذاخوری آزمایشگاه سرویس و دفتر و انبار و یخچال و اتاق برق به مساحت 390 متر به مساحت 224 متر و سالن شماره دو به مساحت 810 متر که طبقه دوم به مهمانسرا اختصاص یافته است بانضمام سایبان های احداثی درفاصله سالن ها به مساحت 1300 متر و ساختمان نگهبانی به مساحت 55 متر و طول دیوارکشی 260 متر/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوبی به مساحت 102/96 متر که 4/23 متر آن بالکن است به پلاک 27826 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه یک مزاحم در همکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی ازیک اصلی بخش یک همدان از ساختمان ده واحدی و قدمت سه سال با قدرالسهم عرصه و مشاعات درتصرف خریدار است
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804202000
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ یک باب آپارتمان مساحت 86/5 متر به پلاک 22925 فرعی بانضمام ششدانک یک باب پارکینگ مساحت 14/93 متر باقیمانده پلاک 10/7900 اصلی هردو پلاک تفکیک و مجزی شده از 10/7900 اصلی حومه بخش یک همدان بلوار رنجبران ک نسیم بن بست شقایق پ 5 درهمکف ساختمان 4 واحدی و دو طبقه قدمت 16 سال با انشعابات سه گانه و 6 متر بالکن / آپارتمان به مساحت 82/27 متر که 6 متر ان بالکن است تحت پلاک 10/22926 قدمت 16 سال فاقد پارکینگ واقع درهمکف/ ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 200 متر به پلاک ثبتی 6022 فرعی مجزی از 10/3031 بخش یک همدان خ گلزار خ علامه ک گلستان بن بست سجاد پ 16 در یک طبقه به صورت خانه مسکونی قدمت 40 سال و 50 متر از بنا زیرزمیزن است و اعیانی ملک 128 متر است / ششدانگ یک باب مغاازه مساحت 30/54 متر به پلاک باقیمانده 131 فرعی از 15 اصلی بخش دو همدان خ 17 شهریور نرسیده به پل هایی ک 12 متری اسفند پاساژ سینا / ششدانگ مغازه مساحت 28/40 متر به پلاک ثبتی 331 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی از 131 فرعی از اصلی مذکور بخش دو همدان خ 17 شهریورنرسیده به پل هوایی ک 12 متری اسفند پاساژ سینا/ ششدانگ مغازه به مساحت 25/5 متر پلاک 322 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی از باقیمانده 131 فرعی از اصلی مذکور بخش دو همدان به آدرس فوق/ ششدانگ یک باب مغازه مساحت 16/25 متر به پلاک 336 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی از باقیمانده 131 فرعی از اصلی مذکور بخش دو همدان به آدرس فوق/ششدانگ مغازه مساحت 15/92 متر به پلاک ثبتی 337 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی از باقیمانده 131 فرعی از اصلی مذکور بخش دو همدان به آدرس فوق / ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 20000 متر جهت احداث یک واحد مرغ مادر و کارخانه جوجه کشی پلاک ثبتی 377فرعی از 30 اصی اراضی ایوک بخش 4 همدان کیلومتر 15 جاده همدان -ملایر اراضی روستای ایوک مقابل ایستگاه تقویت فشار برق /
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-05
تاريخ انتشار :
98040521150
کد آریاتدر :
استان :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 117,420
دلار کانادا 88,320
یورو 131,900
پوند انگلیس 142,420
فرانک سوئیس 119,810
کرون سوئد 12,140
کرون دانمارک 17,440
درهم امارات 31,910
یکصد ین ژاپن 110,170
ریال سعودی 31,250
دلار استرالیا 79,450
یوان چین 16,640
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 40,840,000
طرح جدید 41,700,000
نیم سکه 21,890,000
ربع سکه 13,940,000
هر گرم طلا 4,172,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :