ستادایران
شنبه 29 تیر 1398
Saturday 20 July 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

مزایده های استان همدان

برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804209810468124000018
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ آپارتمان درطبقه دوم جنوبی مساحت 103/86 متر که 4/32 متر آن بالکن است به پلاک 27820 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه دو درهمکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفشی ک جنب بانک ملی بن بست گلنار پ 56 مجتمع مسکونی 56/ از ساختمان 5/5 طبقه و ده واحدی قدمت بنا 2 سال بانضمام پارکینگ مزاحم 11/9 متر دارای آسانسور درتصرف خریداری است / ششدانگ آپارتمان در طبقه چهارم شمالی مساحت 92/92 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27823 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12 متر قطعه 4 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان آدرس فوق / ششدانگ آپارتمان در طبقه اول به مساجت 161/45 متر که 3/47 متر آن بالکن است به پلاک 44334 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12/5 متر قطعه 6 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک باقیمانده 1280 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان خ فرهنگ ک قوام پ 13 و یک است با قدمت 8 سال / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 شمالی به مساحت 94/99 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27825 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 12/25 متر قطعه ده درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفی بن بست گلنار دارای پارکینگ مزاحم و دارای سنکنه می باشد/ ششدانگ آپارتمان در طبقه سوم جنوبی به مساحت 171 متر که 2/23 متر آن بالکن مسقف است پلاک 42113 فعری بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42119 فرعی درزیرزمین بانضمام ششدانگک پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42124 فرعی درزیرزمین با حق عبور از پارکینگ 42119 فرعی سه پلاک مفروز و مجزی از 6192 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان بلوار شهید اسلامیان 1/8 متری میلاد مقابل نانوایی طبقه سوم و 8 از ساختمان نه واحدی قدمت بنا 1386 با قدرالسهم عرصه ومشاعات در اختیار مالک است/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/05 متر به پلاک 10162 فرعی مجزی شده از 70 از 9 اصلی بخش یک همدان بلوار مطهری بعد از پمپ بنزین رسالت نبش ک ارغوان از به صورت سه طبقه که همکف مغازه (گالری پرده ) است و طبقه اول دو واحدی و طبقه دوم یک واحدی و طبقه سوم یک واحدی دراختیارمستاجران است با زیربنای 425 متر و دو باب مغازه بدون کاربری تجاری است قدمت سال 1386 می باشد / یک قطعه واحد تولیدی به پلاک ثبتی 20فرعی از 13 اصلی مفروز و مجزی از 11 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 بخش 4 همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خ 12 پ 20 به مساحت 5169/98 با اعیانی شامل سوله شماره یک مساحت 750 متر بانضمام داخل سوله دو طبقه به مساحت 240 متر و سالن جنبی غرب سالن به صورت سالن غذاخوری آزمایشگاه سرویس و دفتر و انبار و یخچال و اتاق برق به مساحت 390 متر به مساحت 224 متر و سالن شماره دو به مساحت 810 متر که طبقه دوم به مهمانسرا اختصاص یافته است بانضمام سایبان های احداثی درفاصله سالن ها به مساحت 1300 متر و ساختمان نگهبانی به مساحت 55 متر و طول دیوارکشی 260 متر/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوبی به مساحت 102/96 متر که 4/23 متر آن بالکن است به پلاک 27826 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه یک مزاحم در همکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی ازیک اصلی بخش یک همدان از ساختمان ده واحدی و قدمت سه سال با قدرالسهم عرصه و مشاعات درتصرف خریدار است
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804202000
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804209810468111300079
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804209810468511800097
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ششدانگ آپارتمان درطبقه دوم جنوبی مساحت 103/86 متر که 4/32 متر آن بالکن است به پلاک 27820 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه دو درهمکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفشی ک جنب بانک ملی بن بست گلنار پ 56 مجتمع مسکونی 56/ از ساختمان 5/5 طبقه و ده واحدی قدمت بنا 2 سال بانضمام پارکینگ مزاحم 11/9 متر دارای آسانسور درتصرف خریداری است / ششدانگ آپارتمان در طبقه چهارم شمالی مساحت 92/92 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27823 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12 متر قطعه 4 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان آدرس فوق / ششدانگ آپارتمان در طبقه اول به مساجت 161/45 متر که 3/47 متر آن بالکن است به پلاک 44334 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ مساحت 12/5 متر قطعه 6 درهمکف مفروز و مجزی از پلاک باقیمانده 1280 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان خ فرهنگ ک قوام پ 13 و یک است با قدمت 8 سال / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 شمالی به مساحت 94/99 متر که 2/56 متر آن بالکن است به پلاک 27825 فرعی بانضمام ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 12/25 متر قطعه ده درهمکف مفروز و مجزی از پلاک 22136 فرعی از یک اصلی بخش سه همدان خ مهدیه ک درفی بن بست گلنار دارای پارکینگ مزاحم و دارای سنکنه می باشد/ ششدانگ آپارتمان در طبقه سوم جنوبی به مساحت 171 متر که 2/23 متر آن بالکن مسقف است پلاک 42113 فعری بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42119 فرعی درزیرزمین بانضمام ششدانگک پارکینگ مساحت 12/5 متر به پلاک 42124 فرعی درزیرزمین با حق عبور از پارکینگ 42119 فرعی سه پلاک مفروز و مجزی از 6192 فرعی از ده اصلی بخش یک همدان بلوار شهید اسلامیان 1/8 متری میلاد مقابل نانوایی طبقه سوم و 8 از ساختمان نه واحدی قدمت بنا 1386 با قدرالسهم عرصه ومشاعات در اختیار مالک است/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/05 متر به پلاک 10162 فرعی مجزی شده از 70 از 9 اصلی بخش یک همدان بلوار مطهری بعد از پمپ بنزین رسالت نبش ک ارغوان از به صورت سه طبقه که همکف مغازه (گالری پرده ) است و طبقه اول دو واحدی و طبقه دوم یک واحدی و طبقه سوم یک واحدی دراختیارمستاجران است با زیربنای 425 متر و دو باب مغازه بدون کاربری تجاری است قدمت سال 1386 می باشد / یک قطعه واحد تولیدی به پلاک ثبتی 20فرعی از 13 اصلی مفروز و مجزی از 11 فرعی از اصلی مذکور قطعه 20 بخش 4 همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار یکم خ 12 پ 20 به مساحت 5169/98 با اعیانی شامل سوله شماره یک مساحت 750 متر بانضمام داخل سوله دو طبقه به مساحت 240 متر و سالن جنبی غرب سالن به صورت سالن غذاخوری آزمایشگاه سرویس و دفتر و انبار و یخچال و اتاق برق به مساحت 390 متر به مساحت 224 متر و سالن شماره دو به مساحت 810 متر که طبقه دوم به مهمانسرا اختصاص یافته است بانضمام سایبان های احداثی درفاصله سالن ها به مساحت 1300 متر و ساختمان نگهبانی به مساحت 55 متر و طول دیوارکشی 260 متر/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوبی به مساحت 102/96 متر که 4/23 متر آن بالکن است به پلاک 27826 فرعی بانضمام ششدانگ پارکینگ مساحت 11/9 متر قطعه یک مزاحم در همکف مفروز و مجزی از 22136 فرعی ازیک اصلی بخش یک همدان از ساختمان ده واحدی و قدمت سه سال با قدرالسهم عرصه و مشاعات درتصرف خریدار است
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-20
تاريخ انتشار :
9804202000
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804199810468140500005
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804199810468111300077
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
ساعت 14 مورخ 1398/04/29
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
980419807
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1398/04/22 لغایت 1398/05/02 ساعت 19
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
980419806
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
از 1398/04/16 الی 1398/04/29 ساعت 8 الی 14
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
980419803
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1398/04/22 تا 1398/04/30 ساعت 19
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804191604
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1398/04/29 ساعت 14
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804191620
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
1398/04/22 لغایت 1398/04/25 ساعت 19
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
980419268
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804199810468145600010
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804199810468134600015
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-19
تاريخ انتشار :
9804192001
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-04-18
تاريخ انتشار :
9804189810468111300076
کد آریاتدر :
استان :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 112,900
دلار کانادا 87,160
یورو 132,000
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 115,040
کرون سوئد 12,120
کرون دانمارک 17,070
درهم امارات 30,940
یکصد ین ژاپن 105,150
ریال سعودی 30,350
دلار استرالیا 79,770
یوان چین 16,550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 37,440,000
طرح جدید 38,680,000
نیم سکه 20,180,000
ربع سکه 12,190,000
هر گرم طلا 3,745,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :