مزایده آگهی مزایده نوبت اول به نام خدا . در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۷۱۵۹۵۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده نوبت اول به نام خدا . در پرونده کلاسه ۹۶۰۸۸۵  شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختلاف  شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه امینه بهادر فرزند عراز محمد محکوم است به پرداخت مبلغ  ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  ۲.۶۸۵.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ۲.۵۲۰.۰۰۰ ریال بابت  حق الوکاله وکیل و مبلغ ۳۷.۳۰۵.۳۸۹ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له سعید یازرلو فرزند ابوالقاسم و همچنین پرداخت مبلغ ۵.۶۲۵.۵۱۹ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع۱۱۸.۱۳۵.۹۰۸ ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل ۶۰ متر مربع مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه مشاعی از پلاک ثبتی ۱۰۲۶۶ فرعی از یک اصلی بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد در حق محکوم له توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ ۱۳۹۷.۱۰.۳۰  بمبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به مقدار سه متر مربع از ۶۰ متر مربع مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه مشاعی از پلاک ثبتی ۱۰۲۶۶ فرعی از یک اصلی بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد و به مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طریق مزایده بفروش میرسد. ۱-مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. ۲-موعد مزایده روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۸.۰۲.۲۴ ساعت ۹ الی ۱۰ میباشد. ۳- مزایده برای جلسه اول تشکیل میگردد.  ۴-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان شهرستان گنبد کاووس می باشد. ۵-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. ۶-این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد. ۷-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. ۸-بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است . ۹-هزینه های انتقال سند شامل دیون  عوارض  دارایی  دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد .   مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس -آناقلی    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده نوبت اول
به نام خدا . در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووسمزایده آگهی مزایده نوبت اول
به نام خدا . در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان گنبد كاووس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن