مزایده                     شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خرم آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خرم آباد

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۶۶۱۸۰۰۰۰۱۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده                                                                                 ((اگهی حراج))   به موجب مواد۱۱۳-۱۳۷-۱۳۸قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کلاسه ۹۷۰۸۳۲:صادره از سوی شعبه ششم دادگاه حقوقی خرم آباد شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکوین دو طبقه به صورت دوبلکس و دارای پارکینگ  به مساحت  ۲۰۰ متر مربع و اعیان  هر دو طبقه به متراژ ۲۵۵ متر مربع واقع در آدرس خرم آباد  خیابان دوم قاضی آباد پ ۲۷ جنب مدرسه شیخ مهدی قاضی  تحت پلاک ثبتی ۹۹۲ فرعی از ۴۵ اصلی بخش ۲ خرم اباد به مالکیت  خانم معصوم نادری به میزان ۱/۵ دهم دانگ مشاع از شش دانگ ومیزان ۴/۵۰ صدم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف به مالکیت مریم گنجی سوکی  که حسب نظر کارشناس محترم رسمی دادگستری  به مبلغ ۱۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است به درخواست محکوم له :با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد: ۱-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای مال از مبلغ :شروع و در اجرای ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۲-برنده مزایده در اجرای ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقداً به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. ۳-طالبین میتوانند در اجرای ماده ۱۲۶قانون فوق ۵ روز قبل از حراج با دریافت مجوز قبلی از این اجراءاز ملک موصوف بازدید نماید. ۴-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به عهده خریدار و بدهی های معوقه به عهده مالک میباشد. ۵- زمان مزایده روز: سه شنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت:۱۱ صبح واقع در آدرس:محل ملک     بهزاد رومیانی مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی خرم آباد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  
                  شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خرم آبادمزایده  
                  شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خرم آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن