مزایده بسمه تعالي   مزايده نوبت اول در پرونده كلاسه 972449 ش شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قائم شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قائم شهر

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۱۲۳۴۸۰۰۰۱۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي   مزايده نوبت اول در پرونده كلاسه ۹۷۲۴۴۹ ش احكام مدني حل اختلاف قائم شهر موضوع اجرائيه له خانم نوش آفرین دیانی با وکالت راضیه مهدوی عليه آقاي مجتبی کامل شیخ رجه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ صادره از شعبه نهم شوراي حل اختلاف قائم شهر محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۸ ریال بابت اصل خواسته به مبلغ۰۰۰/۱۱۳/۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چکها ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ و۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و۲۰/۰۹/۱۳۹۶ همه به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۳۷ ریال تا زمان وصول که توسط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان به اضافه نیم عشر دولتی و همچنین  درپرونده کلاسه ۹۷۲۴۴۸ ش احکام مدنی حل اختلاف قائم شهر موضوع اجراییه له خانم نوش آفرین دیانی با وکالت راضیه مهدوی علیه آقای مجتبی کامل شیخ رجه  به موجب دادنامه شماره ۱۶۶ صادره از شعبه نهم شورای حل اختلاف قائم شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۶۰/۱۴۰ ریال بابت اصل خواسته به مبلغ ۰۰۰/۹۵۱/۱ ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم مطالبق شاخص از جانب بانک مرکزی در حق خواهان صادر وبه اضافه نیم عشر دولتی که در اجراي مفاد اجرائيه اموال محكوم عليه به شرح ذيل توقيف گرديده است. ۱- ملکی است واقع در قائم شهر در محدوده روستای شیخ رجه  به مساحت ۱۵۰ متر مربع که براساس مبایعه نامه شماره ۱۲۱۰۴۱از مشاور املاک ۳۷۳ حوزه ثبتی قائم شهر متعلق به آقای مجتبی کامل می باشد با حدود اربعه : شمالا بطول ۱۹ متر محدود به زمین زراعی مهناز کامل ،جنوب بطول ۱۹ متر محدود به باغ مرکبات آقای صمدی و شرق بطول ۸ متر محدود به کوچه سه متری ،غرب به طول ۸ متر متصل به باغ مرکبات آقای رحیم کامل ،در محدوده روستای شیخ رجه ،منطقه معروف به چفته سر واقع گردید. *ارزش ملک مورد ارزیابی* ارزش ملک با توجه به شرح فوق ،فاصله تا بافت روستا ،نوع کاربری وسایر عوامل تاثیر گذار بر قیمت از قرار هر متر مربع هشتصد هزار ریال وبرای کل ملک با مساحت یکصد و پنجاه متر مربع مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال برآورد  واعلام می گردد. ۲- تعداد ۱۳۴ قلم البسه شامل لباسهای زنانه ،مردانه ،و بچه گانه که پس از ارزیابی به ارزش ۰۰۰/۹۵۰/۲۶۶ ریال برآورد قیمت گردید. اين اجرا در نظر دارد اموال توقيفي مورد نظر  را از طريق مزايده حضوري از ساعت ۹ الي ۱۰ صبح روزجهارشنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۸ در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري قائم شهر به فروش برساند. مزايده بر مبناي قيمت كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.از برنده مزايده ۱۰ درصد بهاي مورد مزايده في المجلس و مابقي ظرف مهلت يك ماه وصول خواهد شد. چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي بهاي اموال اقدام نشود مبلغ ده درصد واريزي پس از كسر ساير هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضيان مي توانند ظرف ۵ روز قبل از موعد مزايده جهت رويت اموال و هماهنگي به اين اجرا مراجعه نمايند.                                    متصدي امور دفتري شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قائم شهر - مهديه خنارصنمي    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
 
مزايده نوبت اول
در پرونده كلاسه 972449 ش شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قائم شهرمزایده بسمه تعالي 
 
مزايده نوبت اول
در پرونده كلاسه 972449 ش شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قائم شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن