مزایده آگهي مزايده اموال منقول در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۸۱۰۴۶۲۶۶۱۲۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول در پرونده كلاسه ۹۷۱۹۵۳به موجب اجرائيه صادره از شعبه ۳ دادگستری ملارد ، له آقاي  یوسف بهبودی مقدم  عليه آقاي  علی باقری  محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ ۳۳/۶۴۷/۱۶۲تومان به عنوان اصل خواسته ۵ درصد نيم عشر دولتي صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانوني ، مفاد حكم را اجرا نكرده است .حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول محكوم شرح زيريه وسيله اين مرجع توقيف و توسط كارشناس رسمي / خبره دادگستري ارزيابي گرديده است و مقرر است از مزايده درتاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶زساعت۱۲/۳۰الي۱۳در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد مزايده از قيمت ۸۰۰/۰۰۰تومان  شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد . قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكي ( تضمين شده ) في المجلس از پرونده مزايده دريافت مي شود و الباقي و جه ظرف مبلغي كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نيز دارد و پس از كسر هزينه مزايده به نفع ضبط و مزايده تجديثد مي گردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت )مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمنا" ضابطين مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد و اموال مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است .(مزایده سه عدد خط به شماره های ۰۹۱۲۸۶۸۲۳۲۷به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰تومان و ۰۹۱۲۰۵۹۴۵۲۸به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان و ۰۹۹۰۰۷۶۸۰۱۲به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰تومان میباشد)مدير اجراي احكام مدني دادگستري ملاردفراهانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول
در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاردمزایده آگهي مزايده اموال منقول
در پرونده كلاسه 971953به موجب اجرائيه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن